Főoldal » Archív » Vádemelés a Liget-projekt elleni, tavaly júliusi tiltakozáson erőszakosan fellépő személyekkel szemben

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a közel­múlt­ban vádat emelt azok­kal a „Liget Buda­pest Pro­jekt” épí­té­se ellen til­ta­ko­zók­kal szem­ben, akik még 2016. júli­us 6. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tot­tak a Hung­ex­po terü­le­tén meg­kez­dett épí­té­si mun­ká­la­tok meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben.

A vád­irat sze­rint a cso­por­to­san, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolt 9 fő az elkü­lö­ní­tett épí­té­si terü­le­ten fel­ál­lí­tott OSB-lapokat ütöt­te, rúgta, ledön­töt­te, továb­bá az Olof Palme sétány­ra nyíló, a biz­ton­sá­gi őrök által lezárt kapuk egyi­két bedön­töt­te. Volt aki közü­lük a kerí­tés­re fel­má­szott és az ott elhe­lye­zett geo­tex­tí­li­át a nála lévő vágó­esz­köz­zel szét­vág­ta.

Az ügyész­ség a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­val, jel­le­gé­vel ará­nyos köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben.