Főoldal » Archív » Vádemelés a macedón kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a mace­dón fér­fi­val szem­ben, aki ez év feb­ru­ár­já­ban több mint 17 kg mari­hua­nát pró­bált meg Magyar­or­szág­ra csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. feb­ru­ár végén bérelt egy mace­dón honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csit azzal a cél­lal, hogy mari­hua­nát csem­pésszen Nyugat-Európába. Ezt köve­tő­en egy isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból a gép­ko­csi gyári kiala­kí­tá­sú üre­ge­i­be, vala­mint pót­ke­re­ké­be mari­hua­nát rej­tett, és mint­egy 8.000 euró­ért vál­lal­ta, hogy azt az adott címre leszállítja.

A vád­lott 2017. feb­ru­ár 24-én a déli órák­ban jelent­ke­zett belé­pés­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen, ahol az elren­delt ellen­őr­zés során a gép­ko­csi­já­ban nettó 17 kg töme­gű mari­hua­nát fog­lal­tak le tőle.

Az eljá­rás során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a vád­lott által Magyar­or­szág­ra beho­zott 65 cso­mag növé­nyi ágvég­ző­dés kan­na­biszt tar­tal­maz, ami kábí­tó­szer­nek minő­sül, és ami­nek tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak mint­egy kétszerese.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat ezért külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.