Főoldal » Archív » Vádemelés a marihuanát csempésző svájci állampolgárral szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sváj­ci állam­pol­gár­sá­gú nővel szem­ben, aki 2016. novem­be­ré­ben közel 31 kg mari­hua­nát pró­bált Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­lott 2016. júli­u­sá­ban vásá­rolt egy autót Német­or­szág­ban, majd azt átala­kít­tat­ta oly módon, hogy egy­részt a cso­mag­tér alatt elhe­lye­zett pót­ke­re­ket eltá­vo­lí­tot­ták, majd ott egy fém­lá­da­ként is funk­ci­o­ná­ló rekeszt ala­kí­tot­tak ki. Az átala­kí­tás célja a kábí­tó­szer csem­pé­szé­se volt. Vád­lott 2016. novem­ber 22. nap­ján Magyar­or­szá­gon keresz­tül Koszo­vó­ba uta­zott, ahol isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek a vád­lott tud­tá­val a sze­mély­gép­ko­csi­ban kiala­kí­tott rej­tek­hely­re elhe­lyez­tek 56 cso­mag, mind­össze­sen 31 kg töme­gű mari­hua­nát. Vád­lott ezt köve­tő­en 2016. novem­ber 26. nap­ján éjjel 2 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val a rösz­kei autó­pá­lya átke­lő­he­lyen, ahol a belé­pés­kor elren­delt téte­les vám­vizs­gá­lat során lefog­la­lás­ra került a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát mint­egy 2,7-szeresen meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű kábítószer.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.