Főoldal » Archív » Vádemelés a mátészalkai taxis támadója ellen

 Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a húsz­éves fér­fit, aki tavaly decem­ber­ben kony­ha­kés­sel támadt egy máté­szal­kai taxis­ra, aki­től 83.000,- forin­tot szer­zett meg.

A Nyír­bá­to­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a húsz éves, fábi­án­há­zi férfi a roko­na­i­val tavaly decem­ber 17-én Máté­szal­kán szó­ra­ko­zott, majd taxi­val men­tek haza haj­nal­ban Fábi­án­há­zá­ra. Ezután a férfi elha­tá­roz­ta, hogy az idős taxis pén­zét erő­szak­kal meg fogja sze­rez­ni, ezért más­nap, éjfél körül, tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­tet, és arra kérte, hogy Fábi­án­há­zá­ról a taxi­já­val vigye be a máté­szal­kai kór­ház­ba. A vád­lott való­já­ban nem is akart a kór­ház­ba eljut­ni, csu­pán így csal­ta ki a taxist Fábi­án­há­zá­ra. A sér­tett elvál­lal­ta a fuvart, de elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból azt kérte a vád­lot­tól, hogy az utcán várja a taxit.

A vád­lott a laká­sá­ban magá­hoz vett egy kony­ha­kést, sötét ruhák­ba öltö­zött, az arcát egy sál­lal takar­ta el, a fejé­re pedig kapuc­nit húzott, majd így vára­ko­zott a helyi sport­pá­lya mel­lett, egy kihalt útsza­ka­szon. Ahogy meg­ér­ke­zett gép­ko­csi­já­val a sér­tett, a vád­lott hátul­ról oda­ment a jár­mű­höz, a veze­tő felő­li ajtót kinyi­tot­ta, és rög­tön kés­sel támadt a sér­tett­re, miköz­ben köve­tel­te a pénz átadá­sát.  A vád­lott a kony­ha­kés­sel a leve­gő­ben hado­ná­szott és több alka­lom­mal is a sér­tett felé szúrt. Az erő­szak és a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett leha­jolt, miköz­ben a vád­lott a taxi 83.000,- forin­tos bevé­te­lét magá­hoz vette. Ezután a vád­lott haza­ment, a kést és az üres pénz­tár­cát a cse­rép­kály­há­ban eléget­te, a papír­pénzt pedig a szennyest­ar­tó­ban rej­tet­te el.

A rend­őrök még aznap éjjel a laká­sán elfog­ták a vád­lot­tat, aki azóta elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az öttől - tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő rab­lás miatt az ügyész azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.