Főoldal » Hírek » Vádemelés a miskolci ámokfutó ellen, aki rendőrautóval ütközött - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés és a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járásbíróságon.

A vád­irat sze­rint a 21 éves fér­fit 2022 már­ci­u­sá­ban Mis­kol­con, a köz­úti ellen­őr­zést végző rend­őrök meg akar­ták állí­ta­ni, aki miu­tán ezt ész­lel­te, kivon­ta magát a rend­őri intéz­ke­dés alól, és sebes­sé­gét fokoz­va, több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­szeg­ve mene­kül­ni kez­dett. Az intéz­ke­dő rend­őrök egyi­ke fel­is­mer­te a gép­ko­csi­ban azt a jár­mű­vet, ame­lyet egy hónap­pal koráb­ban meg­ál­lás­ra intett, azon­ban a sofőr akkor kike­rül­ve a hiva­ta­los sze­mélyt, elhaj­tott a helyszínről.

A vád­lott – érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül – a meg­en­ge­dett 50 helyett, hoz­zá­ve­tő­leg 120 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett a len­gyel for­gal­mi rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­val, amellyel az üldö­zé­sé­be bekap­cso­ló­dó, szin­tén meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zést hasz­ná­ló, szem­ből érke­ző rend­őr­au­tó­nak - a záró­vo­na­lat átlép­ve - fron­tá­li­san neki­üt­kö­zött. Ezután a férfi a jár­mű­ből kiszáll­va – segít­ség­nyúj­tás nél­kül – az út menti füves terü­let­re futott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a szol­gá­la­ti autó­ban utazó két rend­őr és az elkö­ve­tő egyik utasa súlyos sérü­lé­se­ket, míg a másik utas könnyű sérü­lést szenvedett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a – jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je nyolc év bör­tön­bün­te­tés­re és hat évig tartó köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltiltásra.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott, a bal­ese­tet rög­zí­tő vide­ót is tar­tal­ma­zó saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el:  https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-ferfi-aki-rendorautoval-utkozott-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotokkal-videoval/