Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a mobilelőfizetésekkel csaló és az abból származó pénzt tisztára mosó férfiakkal szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik több mint négy­száz mobi­le­lő­fi­ze­tést és hozzá tar­to­zó esz­kö­zö­ket vásá­rol­tak nem­lé­te­ző sze­mé­lyek nevé­re, majd az azok­hoz kap­cso­ló­dó szol­gál­ta­tá­so­kon inter­ne­tes sze­ren­cse­já­té­ko­kat játszottak.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke isme­ret­le­nül maradt tár­sa­i­val együtt 2012. év vége és 2013. év köze­pe közöt­ti idő­szak­ban 458 mobi­le­lő­fi­ze­tést és hoz­zá­juk tar­to­zó mobil­esz­közt - jel­lem­ző­en tab­le­tet, tele­font és wifi esz­közt - ren­delt meg az egyik magyar­or­szá­gi mobil­szol­gál­ta­tó ügy­fél­szol­gá­la­tán keresz­tül úgy, hogy a meg­ren­de­lé­se­ken nem­lé­te­ző sze­mé­lyek ada­ta­it és lak­cí­mét adta meg. A vád­lott­nak és tár­sa­i­nak már a meg­ren­de­lé­sek idő­pont­já­ban sem állt szán­dé­ká­ban a készü­lé­kek, vala­mint az elő­fi­ze­té­sek ellen­ér­té­ké­nek meg­fi­ze­té­se. A férfi a jog­ta­lan haszon­szer­zés cél­já­ból, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve elkö­ve­tett cse­lek­mé­nye során – egyéb­ként az egyik magyar­or­szá­gi futár­szol­gál­ta­tó alvál­lal­ko­zó­ja­ként eljár­va - valót­lan sze­mé­lyek nevét tün­tet­te fel az okira­to­kon azt a lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha az elő­fi­ze­tői szer­ző­dést kötők átvet­ték volna a mobil­esz­kö­zö­ket. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel mint­egy 50 mil­lió forint kárt oko­zott a mobilszolgáltatónak.

Ezt köve­tő­en az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek a csa­lás­sal meg­szer­zett mobil­esz­kö­zö­kön és az azok­hoz kap­cso­ló­dó szol­gál­ta­tá­so­kon keresz­tül inter­net­ala­pú sze­ren­cse­já­té­ko­kat ját­szot­tak, majd beszer­vez­tek másik két sze­mélyt azért, hogy ők a nye­re­mény rea­li­zá­lá­sa érde­ké­ben bank­szám­lá­kat nyis­sa­nak. Mind­két férfi szám­lá­já­ra közel 5 mil­lió forint olyan pénz érke­zett, amely a csa­lás­sal meg­szer­zett mobi­le­lő­fi­ze­té­sek­hez kap­cso­ló­dó sze­ren­cse­já­ték szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­ből szár­ma­zó nye­re­mény volt.

A főügyész­ség a szám­la­nyi­tó vád­lot­ta­kat üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, míg a mobi­le­lő­fi­ze­tés és esz­kö­zök csa­lás­sal tör­té­nő meg­szer­zé­sé­ben köz­re­mű­kö­dő futár­szol­gá­lat alkal­ma­zott­ját üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.