Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a nagyanyjára és a nagynénjére a házat rágyújtó férfi ügyében

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 2015 nya­rá­nak egyik éjje­lén a huszon­há­rom éves férfi erő­sen ittas álla­pot­ban azért gyúj­tot­ta fel az őt fel­ne­ve­lő nagy­any­já­nak a házát, mert sze­rin­te nagy­any­ja és nagy­nén­je nem visel­ked­tek vele megfelelően.

A vád­lott­nak ugyan­is 2015 tava­szá­tól ita­lo­zó élet­mód­ja és erő­sza­kos visel­ke­dé­se miatt el kel­lett hagy­nia a Sop­ron­hoz köze­li köz­ség­ben fekvő nagy­szü­lői házat. Ennek elle­né­re rend­sze­re­sen vissza­járt nagy­any­já­hoz és fogya­té­kos­ság­gal élő nagy­nén­jé­hez, tőlük pénzt és élel­met köve­telt, velük szem­ben durva maga­tar­tást tanú­sí­tott és azzal fenye­get­te őket, hogy „elte­szi őket láb alól, rájuk gyújt­ja a házat”.

2015 augusz­tus végé­nek egyik éjje­lén 13-14 üveg sör és 2 rövid ital elfo­gyasz­tá­sa után úgy dön­tött, bosszút áll hoz­zá­tar­to­zó­in és rájuk gyújt­ja a házat. Oda­ér­ve benyom­ta a kert­ka­put, lefe­szí­tet­te a hátsó fészer lakat­pánt­ját és magá­hoz vette a fűnyí­rás­hoz hasz­nált benzint.

A mint­egy más­fél liter ben­zint a bejá­ra­ti ajtó­ra locsol­ta, majd rágyúj­tott, az égő ciga­ret­tát pedig a ben­zin­re dobta. A vád­lott tudta, hogy a ház­ban két gáz­pa­lack is van.

A fel­tö­rő lán­go­kat a vád­lott egy dara­big nézte, majd laká­sá­ra ment és lefe­küdt, később pedig isme­ret­len hely­re távozott.

A tüzet az elkö­ve­tő nagy­nén­je ész­lel­te, aki fel­kel­tet­te az édes­any­ját, és vele együtt mene­kül­tek ki az égő házból.

A tűz követ­kez­té­ben a sér­tet­tek ott­ho­na lak­ha­tat­lan­ná vált, abban mint­egy más­fél mil­lió Ft-os kár kelet­ke­zett, a tűz­kár kija­ví­tá­sá­hoz szük­sé­ges összeg több mint hét mil­lió Ft.

A kiemelt jelen­tő­sé­gű ügy­nek minő­sü­lő eljá­rás­ban az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Győr, 2016. szep­tem­ber 20. napján

Takács Péter

főügyész

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

 

Kép 02 Kép 01