Főoldal » Archív » Vádemelés a nagymamáját különös kegyetlenséggel meggyilkoló unoka ellen - videóval és fotókkal

A Békés Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 36 éves cser­szeg­to­ma­ji nő ellen, aki 2017 novem­be­ré­ben Sar­kad­ke­reszt­úron egy bal­tá­val meg­öl­te a saját nagy­ma­má­ját, egy 81 éves idős nőt.

A vád­lott 2017. novem­ber 9-én az esti órák­ban pénz­ké­ré­si szán­dék­kal keres­te fel 81 éves nagy­ma­má­ját Sar­kad­ke­reszt­úron, de koráb­bi sérel­me­ik miatt, illet­ve azért, mert a sér­tett nem adott köl­csönt a részé­re, a sér­tett és a gya­nú­sí­tott között vita ala­kult ki, amely egé­szen haj­na­lig tar­tott. A vesze­ke­dés más­nap, 2017. novem­ber 10-én reg­gel is foly­ta­tó­dott, ennek során a vád­lott kiment a szer­szá­mos­ba és magá­hoz vett egy elő­ző­ek­ben már erre a célra kiné­zett, 12 cm élhosszú­sá­gú favá­gó bal­tát, majd a kony­há­ban, a neki hát­tal álló sér­tet­tet a bal­tá­val két alka­lom­mal a fején meg­ütöt­te. A sér­tett az üté­sek hatá­sá­ra össze­esett és hörgő han­go­kat adott ki. A vád­lott a szom­szé­dos szo­bá­ban dohá­nyoz­va kb. 15 per­cig hall­gat­ta a föl­dön fekvő sér­tett hör­gé­sét, ezt köve­tő­en ismét, leg­alább öt alka­lom­mal lesúj­tott. A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott. A vád­lott ekkor levet­te a sér­tett nya­ká­ról az arany nyak­lán­cát, fülé­ből az arany fül­be­va­ló­it, ille­tő­leg magá­hoz vett három darab másik arany fül­be­va­lót, majd a sér­tett holt­tes­tét egy irha­ka­bát­tal együtt az udva­ri kuká­ba rej­tet­te. Ezt köve­tő­en a ház­ban össze­ta­ka­rí­tott, a vér­rel szennye­zett sző­nye­get több darab­ban elrej­tet­te, a bal­tát egy ronggyal leta­ka­rí­tot­ta, majd a ron­gyot és a szin­tén véres füg­gönyt eléget­te. Mind­ezek után a vád­lott a tás­ká­i­ba cso­ma­gol­ta a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző lap­to­pot, egy üveg lek­várt, illet­ve továb­bi arany éksze­re­ket és az ingat­lan­ból távoz­ni készült, erre azon­ban már nem került sor, mivel meg­ér­kez­tek a sér­tett szom­széd­ja és hoz­zá­tar­to­zói, akik érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A Békés Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tott nő ellen előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A főügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, leg­ko­ráb­ban 30 év múlva bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, ille­tő­leg tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szék előtt folytatódik.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók és videó az aláb­bi olda­lon tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-sarkadkereszturon