Főoldal » Hírek » Vádemelés négy szír embercsempésszel szemben - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a négy, Svéd­or­szág­ban és Német­or­szág­ban élő fér­fi­val szem­ben, akik ille­gá­lis határ­át­lé­pők Auszt­ri­á­ba tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben álla­pod­tak meg.

A vád­irat sze­rint a Német­or­szág­ban és Svéd­or­szág­ban élő négy szír férfi 2020 ele­jén álla­po­dott meg abban, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pész a magyar-román határ terü­le­té­ről Auszt­ri­á­ba. Meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en Ber­lin­ben, ille­tő­leg Bécs­ben egy-egy autót bérel­tek, vala­mint besze­rez­tek egy magyar honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csit is. A vád­lot­tak 2020. feb­ru­ár 24-én, este lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re Hegyes­ha­lom­nál, majd Sze­ged érin­té­sé­vel Kiszom­bor­ra utaz­tak, ahol két gép­ko­csi­ba kilenc sze­mélyt vet­tek fel. A kilenc ille­gá­lis határ­át­lé­pőt Romá­nia terü­le­tén előbb két napig a vád­lot­tak isme­ret­len bűn­tár­sai pihen­tet­ték, majd mint­egy 30 km gya­log­lást köve­tő­en értek Magyar­or­szág területére.

Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők két gép­ko­csi­ba tör­té­nő fel­vé­te­lét köve­tő­en a vád­lot­tak a har­ma­dik gép­ko­csi, mint fel­ve­ze­tő autó, segít­sé­gé­vel elin­dul­tak Auszt­ria irá­nyá­ba. A vád­lot­tak ezután folya­ma­to­san, kihan­go­sí­tott tele­fo­no­kon tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot, de rövid idő eltel­té­vel, 2020. feb­ru­ár 25-én, éjjel 1 óra­kor, Szeged-Szőreg bel­te­rü­le­tén, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség jár­őrei ellen­őr­zé­sük alá von­ták az egyik oszt­rák honos­sá­gú gép­ko­csit. Az ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a gép­ko­csi­ban öt ille­gá­lis határ­át­lé­pő tar­tóz­ko­dott – egyi­kük a cso­mag­tar­tó­ban -, akik az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez, ille­tő­leg az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A másik oszt­rák honos­sá­gú autót veze­tő vád­lott ész­lel­ve a rend­őri intéz­ke­dést tovább­haj­tott, őt a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei követ­ték. A mene­kü­lő autót veze­tő vád­lott egy föld­út­hoz érve az útról lehaj­tott, gya­lo­go­san mene­kült tovább, de a rend­őrök­nek sike­rült őt elfog­ni­uk, vala­mint az álta­la hát­ra­ha­gyott autó­ban tar­tóz­ko­dó ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket előállítaniuk.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.