Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a Pápán nőket ért támadások elkövetőjével szemben

A Pápai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 25 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016-ban négy nőt táma­dott meg Pápán, hogy őket súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mény­re, illet­ve azok eltű­rés­re kényszerítse. 

 A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő elő­ször feb­ru­ár­ban, majd ápri­lis­ban két eset­ben, végül augusz­tus­ban támadt rá az egye­dül köz­le­ke­dő sértettekre.

A férfi a bel­vá­ros­hoz köze­li Vár­kert­ben, illet­ve a szín­ház­zal szom­szé­dos liget­ben sze­mel­te ki áldo­za­ta­it, de egy ízben a Győr-Pápa között köz­le­ke­dő vonat­ra fel­száll­va figyelt fel a sér­tett­re, akit végül a szín­ház mel­let­ti park bejá­ra­tá­ig köve­tett. A sér­tet­tek elle­ni cse­lek­mé­nye­it ugyan­ak­kor két eset­ben is már egy for­gal­ma­sabb útsza­kasz­ra kiér­ve, alkal­man­ként a nap­pa­li órák­ban követ­te el.

A vád­lott az utol­só eset­ben   - 2016. augusz­tus ele­jén -  kora dél­után a Vár­kert­ből kiér­ve támad­ta meg és lökte föld­re áldo­za­tát, akit a kezé­ben kést tart­va akart súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mény­re kény­sze­rí­te­ni. A sér­tett­nek végül sike­rült kisza­ba­dul­nia a férfi fogá­sá­ból, a segít­sé­gé­re siető járó­ke­lők pedig érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A kiér­ke­ző rend­őrök a hely­színt elha­gyó vád­lot­tat rövi­de­sen a Vár­kert terü­le­tén elfogták.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.