Főoldal » Archív » Vádemelés a pszichiátriai klinikán szexuális erőszakot elkövető férfival szemben

A vád­lott 2013. augusz­tus 8. nap­ján a reg­ge­li órák­ban bement a nőbe­te­gek részé­re fenn­tar­tott szo­bá­ba, ahol befe­küdt az ott kezelt egyik sér­tett ágyá­ba és vele faj­ta­lan­kod­ni kez­dett. Cse­lek­mé­nyé­vel csak akkor hagyott fel, ami­kor a szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó más bete­gek fel­éb­red­tek és a vád­lot­tat elzavarták.
A vád­lott a gyer­mek­ko­ra óta fenn­ál­ló pszi­chés zava­ra­i­val össze­füg­gés­ben súlyos fok­ban volt kor­lá­toz­va abban, hogy a cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­it fel­is­mer­je és ennek meg­fe­le­lő maga­tar­tást tanúsítson.
A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.
A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye