Főoldal » Archív » Vádemelés a rablókkal szemben, akik erőszakkal vették el a zsebhangszórót

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség azzal vádol két 30 év körü­li, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, hogy Füzes­abony­ban úton­ál­ló módon rabol­tak ki két, náluk tíz évvel fia­ta­labb sér­tet­tet, akik egy kor­sze­rű esz­közt hasz­nál­va hall­gat­tak zenét az utcán.

A vád­lot­tak 2018. novem­ber 3-án haj­nal­ban Füzes­abony bel­vá­ro­sá­ban talál­koz­tak össze a sér­tet­tek­kel, amint azok az egyi­kük kabát­zse­bé­ben lévő kis­mé­re­tű hor­doz­ha­tó blu­e­to­oth hang­szó­rón zenét hall­gat­va tar­tot­tak haza­fe­lé. Az ittas ter­hel­tek meg­ál­lí­tot­ták a fia­ta­lo­kat és ciga­ret­tát kér­tek tőlük, bár való­já­ban már akkor a hang­szó­rót akar­ták meg­sze­rez­ni, mivel ilyen esz­közt koráb­ban még nem láttak.

Mikor a sér­tet­tek közöl­ték velük, hogy nincs náluk ciga­ret­ta, egyi­kük szó­val tar­tot­ta a két fia­talt, mialatt társa kivet­te a hang­szó­rót áldo­za­tuk zse­bé­ből. Az elkö­ve­tők rövid ideig néze­get­ték a szer­ke­ze­tet, majd az egyik vád­lott azt mond­ta: „na, jó, akkor ezt elte­szem”. A tulaj­do­ná­tól meg­fosz­tott sér­tett erre a mobil­te­le­fon­ján meg­pró­bál­ta hívni a rend­őr­sé­get, de ezt a másik vád­lott meg­aka­dá­lyoz­ta azzal, hogy a készü­lé­ket kiütöt­te a kezé­ből, majd mind őt, mind a mel­let­te döb­ben­ten álló barát­ját tenyér­rel több­ször meg­ütöt­te az arcán. Az idő­sebb elkö­ve­tő ezután közöl­te velük, hogy „jobb ha men­tek, amíg nincs balhé”, mire a sér­tet­tek távoz­tak a helyszínről.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a két társ­tet­test, akik egyi­ke jelen­leg  már a más bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti. Az ügyész­ség erre figye­lem­mel azt indít­vá­nyoz­ta a vád­ira­tá­ban, hogy a bíró­ság - a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által biz­to­sí­tott lehe­tő­ség­gel élve - a maj­da­ni tár­gya­lá­son tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz hasz­ná­la­tá­val hall­gas­sa ki őt.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tés kisza­bás köré­ben arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az I. rendű ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­ban, míg a II. rendű ter­helt­tel szem­ben bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, emel­lett mind­két vád­lot­tat hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.