Főoldal » Hírek » Vádemelés a Ráday utcai kollégium felgyújtása ügyében – VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Idő­töl­tés­ből gyúj­tot­ták fel a mat­ra­cot a vád sze­rint, amely köz­ve­szély­hez veze­tett és egy ember halá­lát okoz­ta. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz a fia­tal­ko­rú­ak­kal szem­ben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2019. janu­ár 23-án, dél­után, együtt töl­töt­te ide­jét három fia­tal­ko­rú, ket­ten akkor 15 éve­sek, har­ma­dik tár­suk akkor 16 éves volt. Kita­lál­ták, hogy fel­gyúj­ta­nak vala­mit, ehhez ace­tont vásá­rol­tak és lesza­kí­tot­tak egy dara­bot egy köz­té­ri pla­kát­ból. Ami­kor a IX. kerü­let, Mark­usovsz­ky térre értek, meg­lát­ták a Ráday utcai kol­lé­gi­um­nak a tér felé eső, hasz­ná­la­ton kívü­li bejá­ra­tát, amely­nek egy mat­rac volt neki­tá­maszt­va. A fiúk elha­tá­roz­ták, hogy ezt a mat­ra­cot gyújt­ják fel, ame­lyet – kivár­va, hogy járó­ke­lők ne legye­nek a kör­nyé­ken – az esti órák­ban meg is tet­tek. Az egyik 15 éves lelo­csol­ta ace­ton­nal a mat­ra­cot, és a 16 éves­től átvett öngyúj­tó­val fel­gyúj­tot­ta az ágy­be­té­tet, miköz­ben tár­sai takar­ták tevé­keny­sé­gét. A mat­rac azon­nal láng­ra kapott, a fiúk elsza­lad­tak. A tűz fel­he­ví­tet­te a bejá­rat fém­aj­ta­ját, az pedig meg­gyúj­tot­ta a túl­ol­da­lán levő bútor­za­tot. A lán­gok szét­ter­jed­tek az épü­let­ben és köz­ve­szély kelet­ke­zett. Az egyik kol­lé­gi­u­mi szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó férfi későn ész­lel­te a tüzet, majd mene­kü­lés köz­ben a forró leve­gő belé­leg­zé­se miatt össze­esett és éle­tét vesz­tet­te. A kol­lé­gi­um­ból, vala­mint a mel­let­te levő tár­sas­ház­ból össze­sen 140 ember­nek kel­lett kime­ne­kül­nie, az épü­le­tet a tűz után el kel­lett bon­ta­ni.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Bűn­ügyi Főosz­tály nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták, és 2019. janu­ár 31-én elő is állí­tot­ták a három fia­tal­ko­rút, majd a nyo­mo­zást lefoly­tat­ták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a három fia­tal­ko­rú­val, mint társ­tet­tes­sel szem­ben halált elő­idé­ző köz­ve­szély oko­zá­sa  bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­ta­kat fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­ményt a tör­vény fel­nőt­tek ese­tén öttől húsz évig vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor tizen­ha­to­dik élet­évét be nem töl­tött fia­tal­ko­rú­ra kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés leg­hosszabb tar­ta­ma élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se ese­tén tíz év, a tizen­ha­to­dik élet­évét betöl­tött fia­tal­ko­rú­ra kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés leg­hosszabb tar­ta­ma tizen­öt év.

A rend­őr­sé­gi elő­ál­lí­tás­ról készült és a Fővá­ro­si Kataszt­ró­fa­vé­de­lem által a men­tés­ről köz­zé­tett videó az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halalt-okozo-kozveszely-okozasaval-gyanusitjak

https://www.youtube.com/watch?v=oYT8U3tmiTU&feature=youtu.be