Főoldal » Archív » Vádemelés a rendőrt bántalmazó nőkkel szemben

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt két fia­tal nővel szem­ben, akik idén ápri­lis­ban, Tisza­tar­ján­ban, a jog­sze­rű rend­őri intéz­ke­dést úgy pró­bál­ták meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy egy rend­őrt bántalmaztak. 

A vád­irat sze­rint 2018. ápri­lis 19-én, este, a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság Mező­csá­ti Rend­őr­őr­sén szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő két rend­őr egy Tisza­tar­ján­ban tör­tént köz­le­ke­dé­si bal­eset hely­szí­nén intéz­ke­dett.  Az adat­gyűj­tés során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a bal­ese­tet a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó egyik férfi - a vád­lot­tak hoz­zá­tar­to­zó­ja - okoz­ta, aki a jog­sze­rű rend­őri intéz­ke­dés­nek ellen­állt, és el akar­ta hagy­ni a hely­színt. A rend­őrök több­szö­ri figyel­mez­te­tést köve­tő­en a fér­fit testi kény­szer­rel föld­re vit­ték, és elő­ál­lí­tá­sa cél­já­ból pró­bál­ták meg­bi­lin­csel­ni. Ezt látva a bal­eset hely­szí­nén jelen­lé­vő vád­lot­tak annak érde­ké­ben, hogy a bilin­cse­lést meg­aka­dá­lyoz­zák, az egyik rend­őr­re támad­tak. A roko­nu­kat föl­dön tartó jár­őr­ve­ze­tőt az egyik nő előbb tenyér­rel arcon ütöt­te, majd rög­tön ezután a másik fejen rúgta.

A fejét ért rúgás követ­kez­té­ben a rend­őr 8 napon belül gyó­gyu­ló, a bal arc­csont zúzó­dá­sá­val járó sérü­lést szen­ve­dett, mellyel össze­füg­gés­ben könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a két bün­tet­len elő­éle­tű nőt társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint ezen túl­me­nő­en egyi­kü­ket könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.