Főoldal » Archív » Vádemelés a rendőrt elgázolni szándékozó büntetett előéletű férfival szemben

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Mező­kö­ves­di Járásbíróságon.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. júli­us 13-án, a haj­na­li órák­ban, az M3-as autó­pá­lya egyik pihe­nő­he­lyén kivon­ta magát a rend­őri intéz­ke­dés alól, több­szö­ri figyel­mez­te­tés­re sem állt meg, kivi­lá­gí­tat­la­nul, néhol 160 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett az autó­pá­lyán. Hosszas mene­kü­lé­se során egy bor­so­di kis­vá­ros­ban las­sí­tás nél­kül átha­ladt a keresz­te­ző­dé­sen, majd a gép­ko­csi­ját szán­dé­ko­san balra kor­má­nyoz­va arra kény­sze­rí­tet­te a szem­ből érke­ző autó sofőr­jét, hogy az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben tér­jen le az úttest­ről. Ezt köve­tő­en a férfi egy magán­út­ra haj­tott, ahol a rend­őr meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel. A vád­lott ezt figyel­men kívül hagy­va, a jár­mű­vét 20-30 km/h sebes­ség­gel a törzs­őr­mes­ter irá­nyá­ba vezet­te, aki­nek a sérü­lés elke­rü­lé­se érde­ké­ben el kel­lett ugra­nia. Végül a rend­őrök azt köve­tő­en tud­ták csak meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­te­ni a fér­fit, hogy az autó­já­val a szol­gá­la­ti gép­ko­csik­nak is szán­dé­ko­san nekihajtott.

A vád­lott veze­tői enge­dély nél­kül vett részt a köz­úti köz­le­ke­dés­ben, amely­nek során szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­sze­gett, és a rend­őr­au­tók­ban jelen­tős kárt okozott.

A bor­so­di fér­fit a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­tén túl­me­nő­en, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel és két rend­be­li, kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel is megvádolta.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­nek meg­fe­le­lő­en azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a nyo­mo­zás során taga­dás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je hét év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re - amely­ből nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra -, és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltiltásra.