Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a riválisát hasba szúró férfival szemben- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség egy 29 éves, Nóg­rád megyei férfi ellen, aki egy 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel hasba szúr­ta élet­tár­sa fér­jét.

A vád sze­rint a sér­tett fele­sé­ge – míg ő jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te – élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett a vád­lot­tal.

A férj a sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en meg­lá­to­gat­ta őket sal­gó­tar­já­ni ott­ho­nuk­ban, ahol együtt ita­loz­tak és beszél­get­tek. Éjfél körül a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy men­jen haza, azon­ban ő kije­len­tet­te, hogy mind­ad­dig nem megy el, amíg erre a fele­sé­ge nem kéri.

Emi­att vita ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során a vád­lott az ajtót kinyi­tot­ta és ismét fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet arra, hogy távoz­zon. Ami­kor azon­ban az az ajtó irá­nyá­ba indult, a vád­lott fel­ka­pott egy 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és hasba szúr­ta őt.

A sér­tett beme­ne­kült a ház egyik szo­bá­já­ba, ahol magá­ra csuk­ta az ajtót. Mivel több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem jött ki onnan, a vád­lott dühé­ben betör­te az ajtó üve­gét, és végül a vérző sér­tett elhagy­ta a szo­bát. A vád­lott és élet­tár­sa ekkor már segít­sé­get hívott hozzá és igye­ke­zett elál­lí­ta­ni a vér­zést.

Bár a vád­lott a kés pen­gé­jét tel­jes egé­szé­ben bele­szúr­ta a sér­tett hasá­ba, a férfi a vélet­len­nek köszön­he­tő­en csak könnyű sérü­lést szen­ve­dett. Amennyi­ben azon­ban a szú­rás kicsit is merő­le­ge­seb­ben érte volna a sér­tet­tet, akár élet­ve­szé­lyes, sőt halá­los sérü­lést is szen­ved­he­tett volna. Az ügy­ben a Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság járt el.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, az indu­la­ti cse­lek­mény után a sér­tett­nek segít­sé­get nyúj­tó, a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, azt meg­bá­nó elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a közel 100.000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék felé.