Főoldal » Archív » Vádemelés a sikkasztó debreceni boltvezető ellen

A vád­lott 2015 augusz­tu­sá­tól egy élel­mi­szer üzlet­lánc egyik deb­re­ce­ni üzle­té­ben dol­go­zott bolt­ve­ze­tő­ként. Fel­ada­ta a pénz­tár­gép­ből tör­té­nő pénz­ki­vé­te­lek, vala­mint a bank­szám­lá­ra irá­nyu­ló befi­ze­té­sek elin­té­zé­se volt.

Az üzlet­ve­ze­tő 2016. év ele­jé­től kez­dő­dő­en az iro­dá­ban elhe­lye­zett pán­cél­szek­rény­ből rend­sze­re­sen 10-50 ezer forint közöt­ti pénz­össze­ge­ket vett ki, ame­lyet saját és csa­lád­ja meg­él­he­té­sé­re fordított.

A vád­lott az eltu­laj­do­ní­tott pénz­össze­gek lep­le­zé­se érde­ké­ben 2016. decem­ber végén és 2017. janu­ár végén banki befi­ze­tést szín­lel­ve a pénz­tár­ból kivett azon­ban a fel­tün­te­tett pénz­össze­gek a való­ság­ban nem áll­tak rendelkezésre.

A bolt­ve­ze­tő a rábí­zott kész­pénz eltu­laj­do­ní­tá­sá­val közel 1 éven keresz­tül össze­sen mint­egy 2 és fél mil­lió forint kárt oko­zott az üzlet­há­ló­zat­nak, amely nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.