Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a sorozatbetörő ellen- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett, 48 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy Nóg­rád megyei köz­ség­ben több ingat­lan­ba is betört.

A vád sze­rint a férfi – aki állan­dó jöve­de­lem­mel, beje­len­tett mun­ka­hellyel és meg­fe­le­lő lak­ha­tás­sal nem ren­del­ke­zik, több­nyi­re roko­na­i­nál húzza meg magát és lét­fenn­tar­tá­sát vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből biz­to­sít­ja – 2019. novem­ber 26-án a lakó­he­lyén átmá­szott egy ház kerí­té­sén, majd a tera­szon lévő szek­rény­ből eltu­laj­do­ní­tott egy kala­pá­csot. Ezután az ingat­lan­hoz tar­to­zó, külön­ál­ló mel­lék­épü­let­be is bement, ott azon­ban nem talált semmi érté­ke­sít­he­tő dolgot.

Még aznap egy másik ingat­lan kerí­té­sén is átmá­szott, majd a tera­szon elhe­lye­zett kas­pó­ban kuta­tott a ház bejá­ra­ti ajta­já­nak kul­csa után. Eköz­ben azon­ban egy arra járó szom­széd meg­za­var­ta a tol­vajt, aki az előző ház­tól ello­pott kala­pá­csot is hát­ra­hagy­va elmenekült.

2020 ápri­li­sá­ban a férfi a köz­ség egyik hasz­ná­la­ton kívü­li pék­sé­gé­nek abla­ká­ról a védő­rá­csot lefe­szí­tet­te, majd az abla­kot benyom­va beju­tott az épü­let­be, ahon­nan két lemez­fel­ni­re sze­relt, hasz­nált gumi­ab­ron­csot tulaj­do­ní­tott el.

Később, 2020. júni­us 14-én az elkö­ve­tő egy beke­rí­tet­len ingat­lan udva­rá­ba, a ház hátsó, erdős része felől bement, majd az ajtót befesz­tí­ve beju­tott a házba. Az ingat­lan­ból élel­mi­szert, moso­ga­tó­szert és mosó­szert vitt magával.

A vád­lott a sér­tet­tek­nek közel 50 000 forint kárt oko­zott, mely­nek egy része lefog­la­lás­sal megtérült.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső, jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban. Továb­bá indít­ványt tett a vád­lot­tal szem­ben a 101.187 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zés mel­lett a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rít­te­té­sé­re is.

A Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a hely­szín­ről készí­tett fotók meg­te­kin­te­he­tő­ek az aláb­bi linken:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-sziraki-betoro-0#2