Főoldal » Hírek » Vádemelés a sorozatcsalóval szemben - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség a csa­lás vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki csa­lárd szán­dék­kal adott fel műsza­ki cik­kek eladá­sá­ra vonat­ko­zó hir­de­té­se­ket, amely­nek alap­ján huszon­ki­lenc sér­tett­nek össze­sen közel fél­mil­li­ós kárt okozott.

A vád­irat sze­rint a mis­kol­ci nő 2018 szep­tem­be­re és 2019 már­ci­u­sa közöt­ti idő­szak­ban a meg­él­he­té­sét biz­to­sí­tó legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért inter­ne­tes közös­sé­gi felü­le­ten mobil­te­le­fo­no­kat és játék­kon­zo­lo­kat hir­de­tett eladás­ra csa­lárd szán­dék­kal. Az elkö­ve­tő a hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sér­tet­tek­nek azt ígér­te, hogy azo­kat a vétel­ár tel­je­sí­té­sét köve­tő­en részük­re eljut­tat­ja. A sér­tet­tek a 9.000 - 27.000 forint közöt­ti össze­ge­ket a nő által meg­adott bank­szám­la­szám­ra átutal­ták, illet­ve befi­zet­ték, ahon­nan az elkö­ve­tő azo­kat kész­pénz­ben felvette.

A meg­hir­de­tett ter­mé­kek meg­kül­dé­sé­re a nőnek sem reá­lis lehe­tő­sé­ge, sem szán­dé­ka nem volt, a meg­vá­sár­lás­ra fel­kí­nált ter­mé­kek­kel nem ren­del­ke­zett, célja a sér­tet­tek becsa­pá­sa volt.

A nő huszon­ki­lenc, az ország szá­mos tele­pü­lé­sén élő, köz­tük egy orosz­lá­nyi sér­tett­nek oko­zott kárt, az összes sér­tett­nek oko­zott kár 492.800 forint. Hat sér­tett kára meg­té­rült úgy, hogy az elkö­ve­tő fia vissza­utal­ta a sér­tet­tek­nek a befi­ze­tett összeget.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­tet­len nővel szem­ben a Tata­bá­nyai  Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint a sér­tet­tek meg nem térült kárát térít­se meg.