Főoldal » Hírek » Vádemelés a szabolcsi férfi ellen, aki késsel támadt az intézkedő hivatalos személyekre - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt elren­delt nyomozást.

2021 feb­ru­ár­já­ban a rend­őrök intéz­ked­ni kíván­tak egy 60 éves fér­fi­val szem­ben, a gyanú sze­rint álta­la aznap elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi nem műkö­dött együtt a kiér­ke­ző rend­őrök­kel, meg­ölés­sel fenye­get­te őket, majd bezár­kó­zott a házba és öngyil­kos­sá­gi szán­dé­kot han­goz­ta­tott, később pedig mell­ka­son akar­ta szúr­ni az egyik tűzoltót.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sa elrendelését.

Az elkö­ve­tő jelen­leg is a leg­sú­lyo­sabb, sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt áll.

Az ügyész­ség a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a – nyo­mo­zás során taga­dás­ban lévő – vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, a bíró­ság – hal­ma­za­ti bün­te­té­sül – ítél­je 15 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és mel­lék­bün­te­tés­ként, 10 év köz­ügyek­től eltiltásra.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mé­nyek – fotó­val, vide­ó­val – az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el: 

https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-szabolcsi-ferfi-aki-kessel-tamadt-az-intezkedo-hivatalos-szemelyekre-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-szabolcsi-ferfi-aki-konyhakessel-tamadt-a-hatosag-tagjaira-videoval-es-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.