Főoldal » Archív » Vádemelés a szállásadóját megölő férfi ellen - FOTÓVAL

Ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a komo­rói fér­fit, aki egy vita hevé­ben vas­rúd­dal fejbe vágta az isme­rő­sét, majd a holt­tes­tet közel egy hóna­pig a sér­tett ingat­la­nán, a nyári kony­ha pin­cé­jé­ben rejtegette.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó vád­lot­tat a gye­rek­ko­ri barát­ja még tavaly befo­gad­ta a Komo­ró köz­ség­ben lévő csa­lá­di házá­ba, ahol az udva­ri nyári kony­há­ban adott neki szál­lást. Meg­egyez­tek, hogy a vád­lott havi 10.000 forin­tot fizet a lak­ha­tá­sért, azon­ban ezt nem tel­je­sí­tet­te, amit a sér­tett több­ször is szóvá tett.

Ittas álla­pot­ban gya­ko­ri­ak vol­tak a viták a két férfi között. Így tör­tént ez 2018. feb­ru­ár 8-án dél­előtt is, ami­kor a sér­tett az ingat­lan elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a vád­lot­tat, aki el is indult kife­lé a nyári kony­há­ból. Az ajtó mel­lett meg­lá­tott egy vas­ru­dat, amit fel­emelt, majd két­szer fejbe vágta a sér­tet­tet, aki olyan súlyos agy­sé­rü­lést szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. A vád­lott meg­győ­ző­dött a halál beáll­tá­ról, majd az áldo­za­tot levon­szol­ta a helyi­ség pin­cé­jé­be, mely­nek ajta­ját lakat­tal lezárta.

A vád­lott 2018. már­ci­us 5. nap­já­ig a sér­tett után érdek­lő­dők­nek azt állí­tot­ta, hogy a házi­gaz­da isme­ret­len sze­mé­lyek­kel eluta­zott. A sér­tett egyik roko­na jelen­tet­te a rend­őr­sé­gen az eltű­nést, mire a rend­őrök átvizs­gál­ták az ingat­lant és meg­ta­lál­ták a holttestet.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A 2018. júli­us 1. nap­já­tól hatá­lyos új bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok alap­ján az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bíró­sá­gon beis­me­rő val­lo­mást tesz, akkor kilenc év bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a tör­vény­szék. Ebben az eset­ben az eljá­rás már az elő­ké­szí­tő ülé­sen befe­jez­he­tő lenne, és így nincs szük­ség a tanúk, szak­ér­tők meghallgatására.