Főoldal » Hírek » Vádemelés a szegedi önkormányzati képviselő ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő dr. Szabó Bálint Gábor ellen a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon.

A vád­irat sze­rint dr. Szabó Bálint Gábor 2022. szep­tem­ber 21-én dél­után, Buda­pes­ten, sze­mély­gép­ko­csi­já­val – több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is súlyo­san meg­sért­ve – egy rend­őr­sé­gi kon­voj tag­ja­it a sze­mély­vé­del­mi fel­ada­tuk ellá­tá­sá­ban, a szol­gá­la­ti jár­mű­ben uta­zók és mások testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek kité­ve aka­dá­lyoz­ta.

Dr. Szabó Bálint Gábor ugyan­ezen a napon este tár­sa­i­val meg­je­lent a Budai Vár­ban, hogy az álta­la koráb­ban beje­len­tett demonst­rá­ci­ón részt vegyen. A hely­szín és a ren­dez­vény zavar­ta­lan­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sá­ban részt vevő rend­őrök intéz­ke­dést kezd­tek a ren­dez­vény egyik részt­ve­vő­jé­vel szem­ben, aki az önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő részé­re lefog­lal­ni kívánt par­ko­ló­hely miatt szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik gép­ko­csi­ve­ze­tő­vel.

A jog­sze­rű rend­őri intéz­ke­dés miatt dr. Szabó Bálint Gábor indu­la­tos­sá vált, azt kia­bál­ta, hogy csak kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­sá­ra fogja hagy­ni, hogy isme­rő­sét elvi­gyék a hely­szín­ről, majd fel­szó­lí­tot­ta tár­sa­it, hogy élő­lánc­cal aka­dá­lyoz­zák az elő­ál­lí­tást.

Az elő­ál­lí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sa érde­ké­ben dr. Szabó Bálint Gábor több hiva­ta­los sze­méllyel is dula­ko­dott, erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val hosszú per­ce­kig aka­dá­lyoz­ta a jog­sze­rű rend­őri intéz­ke­dést.

Dr. Szabó Bálint Gábor a fen­ti­e­ket köve­tő­en az intéz­ke­dő rend­őrök­höz közel hajol­va – a kezé­ben tar­tott mobil­te­le­fon­nal fel­vé­telt készít­ve – üvölt­ve „mocs­kos álla­tok­nak”, „mocs­kos rend­őrök­nek” nevez­te őket.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­tet­len, de jelen­leg több bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lőt a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/gyanusitott-a-szegedi-onkormanyzati-kepviselo-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.