Főoldal » Hírek » Vádemelés a Szekszárd és Várdomb között, 2021 nyarán történt halálos baleset ügyében - a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 21 éves bony­há­di férfi ellen, aki tavaly­előtt nyá­ron egy 17 éves lány halá­lát ered­mé­nye­ző köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott Szek­szárd közelében.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és barát­ja 2021 júni­u­sá­ban kora este Bony­há­don autóz­tak a vád­lott által veze­tett sváj­ci honos­sá­gú, lejárt műsza­ki érvé­nyes­sé­gű, nagy tel­je­sít­mé­nyű sze­mély­gép­ko­csi­val. A város­ban sétá­ló sér­tet­tek, a 15, 17 és 18 éves szek­szár­di lányok lein­tet­ték a vád­lot­tat, és arra kér­ték, hogy vigye el őket Szek­szárd­ra. A vád­lott ebbe bele­egye­zett, ezért a sér­tet­tek beül­tek a coupe jel­le­gű gép­ko­csi hátsó ülé­se­i­re, azon­ban – a vád­lott­hoz hason­ló­an – a biz­ton­sá­gi övet egyi­kük sem kap­csol­ta be.

A vád­lott Szek­szárd­ra érve áthaj­tott a váro­son, majd a déli város­ré­szen lévő kör­for­ga­lom­ban „drift­el­ve” meg­tett négy kört, végül az 56-os számú főúton nagy sebes­ség­gel Vár­domb tele­pü­lés­re haj­tott, ahol a meg­en­ge­dett sebes­ség közel három­szo­ro­sá­val közlekedett.

Vissza­for­dul­va, Vár­domb­ról Szek­szárd irá­nyá­ba a vád­lott 110-120 km/h sebes­ség­gel haladt, ami­kor egy ket­tős, ún. „s” útka­nya­ru­lat­ban a sebes­sé­ge miatt átsod­ró­dott a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, majd letért az úttest mel­let­ti füves víz­el­ve­ze­tő árok­ba, ahol neki­csa­pó­dott egy betonhídnak.

A bal­eset során a bal hátsó ülé­sen helyet fog­la­ló 17 éves sér­tett lány olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A másik két lány és a vád­lott súlyo­san, a jobb első ülé­sen utazó, biz­ton­sá­gi övet hasz­ná­ló férfi pedig könnyeb­ben sérült. A sér­tett halá­lá­hoz veze­tő sérü­lé­sek a sza­bály­sze­rű­en viselt biz­ton­sá­gi öv mel­lett is bekö­vet­kez­tek volna.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, de koráb­ban már több köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tést elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben négy év fog­ház­bün­te­tés, vala­mint vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Szek­szár­di Járásbíróságnál.