Főoldal » Archív » Vádemelés a szerb kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki közel 20 kg mari­hua­nát pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni.

A vád­irat sze­rint a férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en jelen­tős össze­gű pénz­tar­to­zást hal­mo­zott fel isme­ret­len sze­mé­lyek felé. A tar­to­zás kiegyen­lí­té­se fejé­ben a vád­lott elvál­lal­ta, hogy kábí­tó­szert csem­pész Magyar­or­szá­gon keresz­tül Nyugat-Európába. Ennek érde­ké­ben az isme­ret­len meg­bí­zói fel­ké­ré­sé­re kivá­lasz­tott egy gép­ko­csit Szer­bi­á­ban, amely egyéb­ként olasz honos­sá­gú és rend­szá­mú volt, de rövid időn belül egy szer­bi­ai autó­ke­res­ke­dés­ben szer­bi­ai for­gal­mi rend­szám­mal lát­ták el. A meg­bí­zók­tól kapott pén­zen ezután a vád­lott meg­vá­sá­rol­ta a jár­mű­vet, azt a fele­sé­ge nevé­re írat­ta, majd ismét átad­ta a meg­bí­zók­nak abból a cél­ból, hogy rej­tek­he­lyet ala­kít­sa­nak ki az autó­ban a kábí­tó­szer csem­pé­szé­se érde­ké­ben. Az átala­kí­tás során az autó első és hátsó ülé­se­i­nek láb­te­ré­ben a pado­zat meg­eme­lé­sé­vel egy dup­la­fa­lú üre­get ala­kí­tot­tak ki, mint­egy 186 liter tér­fo­gat­tal. Ezt köve­tő­en a rej­tek­hely­be elhe­lyez­tek 36 cso­mag, mind­össze­sen mint­egy 20 kg töme­gű mari­hua­nát.

A vád­lott a fenti gép­ko­csit vezet­ve 2018. októ­ber 13. nap­ján reg­gel 7 óra körül jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen. Az autó átvizs­gá­lá­sa során a kábítószer-kereső kutya jel­zett, majd a vád­lot­tat elő­ál­lí­tot­ták, a kábí­tó­szert pedig lefog­lal­ták.

A vád­lott által a Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak mint­egy két­sze­re­se.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.