Főoldal » Hírek » Vádemelés a szilveszteri emberölés ügyében - FOTÓKKAL - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy ötfős tár­sa­ság ellen, akik a vád sze­rint 2019 szil­vesz­te­rén érté­ke­i­ért, kirí­vó­an bru­tá­lis módon meg­öl­tek egy duna­var­sá­nyi férfit.

A vád­irat sze­rint az öt elkö­ve­tő 2019. decem­ber 31-én Duna­var­sány­ban egy roko­nuk­nál fogyasz­tott nap­köz­ben alko­holt, majd onnan egy vesze­ke­dés miatt távoz­ni­uk kel­lett az este folyamán.

Ezután az egyik elkö­ve­tő ötle­té­re a csa­pat meg­je­lent a sér­tett szin­tén duna­var­sá­nyi lak­cí­mén eleve azzal a szán­dék­kal, hogy tőle pénzt sze­rez­ze­nek a továb­bi mula­tás­hoz. Ugyan az ingat­lan­ra a sér­tet­tel enge­dé­lye nél­kül jutot­tak be, de ami­kor őket ész­re­vet­te – mivel ismer­ték egy­mást korább­ról – a sér­tett beszél­get­ni kez­dett velük, majd közö­sen fogyasz­tot­tak a garázs­ban alko­holt is. Annak során azon­ban az egyik elkö­ve­tő össze­szó­lal­ko­zott a sér­tet­tel, aki ezután az egész csa­pa­tot elküld­te az ingatlanjáról.

Távo­zá­suk után, még az ingat­lan utcá­já­ban az elkö­ve­tők meg­be­szél­ték, hogy vissza­men­nek és a sér­tet­tet meg­ölik az értékeiért.

Ezután ket­ten közü­lük erő­szak­kal benyo­mul­tak a házba, majd egyi­kük esz­mé­let­len­re verte a sér­tet­tet, míg utána érke­ző tár­sai érté­kek után kutat­tak. A magá­hoz térő sér­tet­től az elkö­ve­tők pénzt köve­tel­tek, miköz­ben egyi­kük több­ször fejbe rúgta, míg mási­kuk két ízben is meg­szúr­ta kés­sel. Végül az elkö­ve­tők min­den­fé­le kezük­be kerü­lő dolog­gal – így üveg- és por­ce­lán­tár­gyak­kal, szék­kel – ütöt­ték a sér­tett fejét, sőt még egy mik­ro­hul­lá­mú sütőt is hoz­zá­vág­tak, majd egy nehéz étke­ző­asz­talt is ráborítottak.

A bán­tal­ma­zás során elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Ezután az elkö­ve­tők az álta­luk a ház­ból össze­sze­dett érték­tár­gyak­kal és élel­mi­szer­rel eltávoztak.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság két héten belül elfog­ta az elkö­ve­tő­ket, akik közül négyen letar­tóz­ta­tás­ban egyi­kük pedig bűn­ügyi fel­ügye­let­ben várja az eljá­rás befejezését.

A Pest Megyei Főügyész­ség mind az öt elkö­ve­tő ellen nye­re­ség­vágy­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sa kap­csán készült fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/agyonvertek