Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a szomszédját távcsöves puskával meglövő férfi ügyében

A Tolna Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 41 éves duna­köm­lő­di férfi ellen.

A vád­lott a vadá­sza­ti célú fegy­ver­tar­tá­si enge­dé­lye alap­ján tar­tott 4 fegy­ve­re mel­lett, ille­gá­li­san meg­szer­zett egy táv­csö­ves kis­pus­kát is, ame­lyet fel­sze­relt egy házi­la­gos készí­té­sű hang­tom­pí­tó­val. A kis­pus­ká­hoz közel 1300 darab lőszert is vett enge­dély nél­kül, ame­lye­ket a szü­lei szom­széd­sá­gá­ban lévő lakó­há­zá­nak tető­te­ré­ben, egy fal­vá­jat­ban rej­te­ge­tett. A vád­lott szen­ve­dé­lye­sen gyűj­töt­te a hadi erek­lyé­ket, így til­tott módon a bir­to­ká­ba jutott egy rob­ba­nó­anyag­gal sze­relt pán­cél­tö­rő löve­dék­nek is.

2018. júni­us 23-án a vád­lott szü­le­i­nek háza mel­let­ti ingat­la­non fel­újí­tá­si mun­ká­kat vég­zett a 36 éves sér­tett a barát­já­val. A vád­lott mind­két fér­fit régebb óta ismer­te, a sér­tet­tel bará­ti kap­cso­lat­ban állt. A dél­előtt folya­mán a már ittas vád­lott több­ször átment hoz­zá­juk, beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett velük, azon­ban leg­alább négy­szer elküld­ték, hogy hagy­ja őket dol­goz­ni. A vád­lott ezen meg­sér­tő­dött, ezért az egyik vissza­té­ré­se során meg is ütöt­te a lét­rán dol­go­zó sér­tet­tet. A vád­lott folya­ma­to­san her­gel­te magát, míg végül dél­után negyed 2 körül, ami­kor­ra súlyo­san leit­ta­so­dott, magá­hoz vette a kis­pus­kát, betá­raz­ta, kiment a saját udva­rá­ra és leg­fel­jebb 29,8 m távol­ság­ból egy cél­zott lövést adott le a mel­lék­épü­let pad­lás­fel­já­ró­já­nál dol­go­zó, szá­má­ra jól lát­ha­tó sér­tett fel­ső­tes­té­re, aki a lövés ere­jé­től a pad­lás­tér­be zuhant.

A lövés a sér­tet­tet a mell­ka­sá­nak jobb olda­lán, a szegy­csont­ja mel­lett talál­ta el, ron­csol­ta több szer­vét és köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­zett. A sér­tet­tet men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­tot­ta Buda­pest­re a Hon­véd Kór­ház­ba, ahol élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta, ami nél­kül nagy való­szí­nű­ség­gel meg­halt volna.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott a Szek­szár­di Tör­vény­szék­nél, egy­ben indít­ványt tett a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenntartására.