Főoldal » Archív » Vádemelés a tánciskolai tanárok ellen

Bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész azt a tizen­hat peda­gó­gust, aki két tánc­is­ko­la több mint nyolc­száz nem léte­ző diák­ja után az évek alatt hat­van­egy mil­lió forint álla­mi támo­ga­tást vet­tek fel jogtalanul.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a tánc­mű­vé­sze­ti múlt­tal ren­del­ke­ző nyír­egy­há­zi házas­pár 2008-ban ala­pí­tott egy kor­lá­tolt fele­lős­sé­gű tár­sa­sá­got, amely lét­re­ho­zott két alap­fo­kú tánc­mű­vé­sze­ti isko­lát a megyé­ben. Az ilyen isko­lák az ala­pí­tó­juk­tól és az állam­tól kapott nor­ma­tív pénz­ügyi támo­ga­tás­ból működ­nek. Az álla­mi támo­ga­tás akkor jár, ha a diá­kok való­ban részt vesz­nek egész évben az okta­tás­ban, tan­ügyi nyil­ván­tar­tá­sa­i­kat pedig meg­fe­le­lő­en vezetik.

2011-2013. között az ala­pí­tó vád­lot­tak és a két isko­la igaz­ga­tó­ja a tény­le­ges okta­tás­ban része­sü­lő diá­ko­kon túl, továb­bi több mint nyolc­száz tanu­ló­ra is igé­nyel­tek támo­ga­tást, akik egyéb­ként nem is jár­tak egy­ál­ta­lán a tánc­is­ko­lá­ba, vagy leg­fel­jebb egy-két hóna­pig sza­lag­ava­tó tán­cot tanul­tak. Az igaz­ga­tók és a taná­rok az ilyen, tény­le­ge­sen nem tanu­ló diá­kok után is vezet­ték az osz­tály­nap­lót és az egyéb nyil­ván­tar­tá­so­kat. Ezek­ben azt tün­tet­ték fel, hogy a diá­kok a tan­órá­kon jelen vol­tak, és le is osz­tá­lyoz­ták őket.

A nem léte­ző diá­kok után az isko­lá­kat ala­pí­tó házas­pár hat­van­egy mil­lió forint álla­mi támo­ga­tást kapott jog­ta­la­nul, amit rész­ben kész­pénz­ben fel­vet­tek, rész­ben luxus terep­já­rók lízin­ge­lé­sé­re fordították.

A házas­pár a tel­jes össze­gért felel a vád­irat sze­rint, míg a peda­gó­gu­sok azon diá­kok­ra járó támo­ga­tá­sért, akik­nek az isko­lá­ba járá­sát valót­la­nul leigazolták.

A nyo­mo­zás során ingat­la­no­kat zárol­tak, így van esély az oko­zott vagyo­ni hát­rány megtérülésére.

Az ala­pí­tók­ra és az egyik igaz­ga­tó­ra az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg a többi peda­gó­gus ese­té­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, illet­ve pénz­bün­te­tést. Az ügyész azt is kérte, hogy a bíró­ság tilt­sa el a vád­lot­ta­kat a peda­gó­gus foglalkozástól.