Főoldal » Archív » Vádemelés a tavaly áprilisi halálos villamosbaleset ügyében

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a teher­gép­ko­csit veze­tő fér­fi­val szem­ben, aki 2017 ápri­li­sá­ban Sze­ge­den vil­la­mos­sal ütköz­ve egy gya­lo­gos halá­lát okozta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. ápri­lis 26-án 11 óra körü­li idő­ben Sze­ge­den, a Pető­fi Sán­dor sugár­úton köz­le­ke­dett egy kis­te­her­gép­ko­csi­val. A vád­lott balra kívánt kanya­rod­ni, mely­nek során keresz­tez­te a sugár­úton húzó­dó vil­la­mos­pá­lyát. A kanya­ro­dás során a vád­lott figyel­met­len­sé­gé­ből nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a vele pár­hu­za­mo­san, azo­nos irány­ban köz­le­ke­dő vil­la­mos­nak. A vil­la­mos veze­tő­je ész­lel­ve a veszély­hely­ze­tet, kése­de­lem nél­kül vész­fé­ke­zett, de mivel a teher­gép­ko­csi már fék­tá­vol­sá­gon belül volt össze­üt­kö­zött azzal. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lott által veze­tett jármű kisod­ró­dott az úttest­ről és elütöt­te egy a keresz­te­ző­dé­sen átha­la­dó és a már jár­dán tar­tóz­ko­dó gya­lo­gost. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a gya­lo­gos olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni és a kór­há­zi keze­lés elle­né­re más­nap elhunyt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott meg­szeg­te azt a köz­le­ke­dé­si sza­bályt, misze­rint elsőbb­sé­get kell adni balra kanya­ro­dó jár­mű­vel az azo­nos irány­ban érke­ző vil­la­mos részé­re és ezzel össze­füg­gés­ben gon­dat­lan­ság­ból a gya­lo­gos halá­lát okoz­ta. A vád­irat kitért arra is, hogy a teher­gép­ko­csi kanya­ro­dá­sá­nak meg­kez­dé­se és a tény­le­ges veszély­ész­le­lés között 5 másod­per­ces idő­kü­lönb­ség mutat­ha­tó ki, mely­nek elma­ra­dá­sa ese­tén a bal­eset nem követ­ke­zett volna be.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.