Főoldal » Archív » Vádemelés a templomi perselyeket fosztogató páros ellen

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és továb­bi 4 rend­be­li – rész­ben foly­ta­tó­la­go­san – üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 27 éves tápió­sző­lő­si fér­fi­val és 22 éves nő élet­tár­sá­val szem­ben, akik három temp­lom­ban leg­alább 18 alka­lom­mal ürí­tet­ték ki a perselyt.

A vád­lot­tak a vád­be­li idő­szak­ban állan­dó mun­ka­hellyel, meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek. A férfi elkö­ve­tő  2016. május 13. nap­ján a dél körü­li órák­ban jelent meg Gyu­lán, a Szent Mik­lós park 2. szám alatt talál­ha­tó román orto­dox temp­lom­nál „per­se­lye­zés” cél­já­ból. A vád­lott drót és ragasz­tó­sza­lag segít­sé­gé­vel vette ki a pénzt a per­sely­ből, ezen kívül a temp­lom­ból közel 100 db külön­bö­ző val­lá­si jel­le­gű nyak­lán­cot, kar­kö­tőt, kulcs­tar­tót, rózsa­fü­zért és ikont tulaj­do­ní­tott el 50.000.-Ft érték­ben. Elvitt továb­bá a temp­lom elő­te­ré­ből egy baba­ko­csit is. Ezen alkal­mat meg­elő­ző­en leg­alább 9 alka­lom­mal fosz­tot­ta ki a per­selyt a vád­lott egye­dül vagy élet­tár­sá­val együtt.

2016. júni­u­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben a Sop­ron, Szé­che­nyi tér 4. szám alatt talál­ha­tó Szent Domon­kos temp­lom per­se­lyét fosz­tot­ták ki a vád­lot­tak két alka­lom­mal, míg 2016. év novem­be­ré­ben a Gyula, Har­ru­c­kern tér 1. szám alatt talál­ha­tó Nádi Bol­dog­asszony plé­bá­nia­temp­lom per­sely­pén­zét tulaj­do­ní­tot­ták el két­szer is, de ezt meg­elő­ző­en ezen a hely­szí­nen leg­alább 5 alka­lom­mal követ­tek el hason­ló bűncselekményt.

A férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső, más ügy­ből kifo­lyó­lag jelen­leg is sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit össze­sen 5 rend­be­li, míg a nőt 3 rend­be­li – rész­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett – lopás­sal vádol­ja. A járá­si ügyész­ség a férfi elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lás­ár­tól, míg a nő elkö­ve­tő­vel  szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki. Az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat az álta­luk oko­zott közel 175.000.-Ft-os kár meg­té­rí­té­sé­re. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

A hely­szí­ne­lés során készült rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi - 2017. janu­ár 19-ei- lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/templomokbol-lopott