Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a testvére adataival visszaélő nővel szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy nővel szem­ben, aki iga­zol­ta­tás köz­ben, majd tanú­val­lo­má­sa fel­vé­te­le során test­vé­re ada­ta­it dik­tál­ta be, és a jegy­ző­köny­vet is a test­vé­re nevé­ben írta alá. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tat 2017. ápri­lis 26-án a késő esti órák­ban egy tata­bá­nyai lakás­ban iga­zol­tat­ták. A vád­lott nem tudott átad­ni a sze­mély­azo­nos­sá­ga meg­ál­la­pí­tá­sá­ra szol­gá­ló ira­tot a vele szem­ben intéz­ke­dő jár­őrök­nek, akik így bemon­dás alap­ján rög­zí­tet­ték az ada­ta­it, erről pedig jelen­tést készí­tet­tek. A vád­lott nem a saját, hanem test­vé­re ada­ta­it adta meg, ezért az elő­ál­lí­tás­ról készült jelen­tés­ben a rend­őrök valót­lan ada­to­kat rög­zí­tet­tek az elő­ál­lí­tott sze­mély adataiként.

Más­nap a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tat tanú­ként hall­gat­ta ki egy nyo­mo­zás során, ekkor a vád­lott ismét a test­vé­re ada­ta­it adta meg, a tanú­ki­hall­ga­tá­si jegy­ző­köny­vet pedig a test­vé­re nevé­ben írta alá.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.