Főoldal » Hírek » Vádemelés a testvérét megölő mórahalmi férfivel szemben- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly janu­ár­ban a 18. élet­évé­ben járó öccsét ölte meg.

A vád­irat sze­rint az ittas álla­pot­ban levő férfi 2020. janu­ár 4-én éjjel 2 óra körül fel­ke­res­te az öccsét a koráb­bi közös csa­lá­di házuk­ban Móra­hal­mon. A test­vé­rek között ekkor vita ala­kult ki, mely­nek során a vád­lott egy kés­sel hátba szúr­ta a sér­tet­tet. A vád­lott ezt köve­tő­en az udvar­ról ben­zint hozott, azt a ház­ban és a mel­lék­épü­let­ben szét­lo­csol­ta, majd meg­gyúj­tot­ta. A két épü­let szin­te tel­jes egé­szé­ben leégett. A ház­ban levő sér­tett halá­lát a szú­rás és a füst­mér­ge­zés együt­te­sen okoz­ta.

A vád­lott az ingat­lan fel­gyúj­tá­sát köve­tő­en ott­ho­ná­ba távo­zott, őt más­nap a helyi rend­őrök állí­tot­ták elő és vet­ték őri­zet­be.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.