Főoldal » Hírek » Vádemelés a tetemes kárt okozó internetes csalóval szemben

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat egy török­szent­mik­ló­si férfi ellen, aki nagy­szá­mú sér­tet­tet ejtett téve­dés­be az inter­ne­ten keresztül.

A vád sze­rint a vád­lott inter­ne­tes csa­lá­si bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti bűnös­sé­gét 2018-ban már meg­ál­la­pí­tot­ta a bíró­ság, azon­ban mind­ez nem tar­tot­ta vissza attól, hogy a csa­lárd maga­tar­tá­sát tovább folytassa.

A fia­tal férfi a pénz­bün­te­tés­re íté­lé­sét köve­tő­en, áru­vá­sár­lá­sok valót­lan ígé­re­té­vel újabb jóhi­sze­mű embe­rek­től csalt ki pénzt az egyik ismert inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon – sok eset­ben álné­ven – köz­zé­tett hir­de­té­sek útján. A nyo­mo­zás olyan cse­lek­mé­nye­it is fel­tár­ta, ame­lye­ket még a koráb­bi elíté­lé­sé­vel érin­tett idő­sza­kot meg­elő­ző­en köve­tett el.

A vád sze­rint az adás­vé­tel­ben tör­tént meg­ál­la­po­dást köve­tő­en a sér­tet­tek min­den eset­ben előre átutal­ták a ter­mék vétel­árát a vád­lott bank­szám­lá­já­ra. Miu­tán nem kap­ták meg a meg­ren­delt és kifi­ze­tett ter­mé­ke­ket, pró­bál­ták fel­ven­ni a kap­cso­la­tot a fér­fi­vel, aki kez­det­ben hite­get­te őket, majd egy idő után elér­he­tet­len­né vált a szá­muk­ra. A vád­lott 175, az ország külön­bö­ző pont­ján lakó sze­mélyt ejtett téve­dés­be, akik­től össze­sen közel hat­mil­lió forin­tot csalt ki. A sér­tet­te­ket ért kár nem térült meg.

Az ügyész­ség a koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban is volt, jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­nál azzal, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­tat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re, illet­ve ren­del­jen el vele szem­ben vagyonelkobzást.