Főoldal » Archív » Vádemelés a több mint 100 milliós adócsalást elkövető férfiak ügyében - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a baksi és szalk­szent­már­to­ni fér­fi­vel szem­ben, akik fik­tív szám­lák kibo­csá­tá­sá­val okoz­tak mint­egy 170 mil­li­ós kárt a magyar államnak.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke egy baksi szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je volt, míg társa több, az ország külön­bö­ző terü­le­te­in bejegy­zett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got veze­tett hol saját név alatt, hol pedig más neve alatt.

A vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a baksi cég adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek csök­ken­té­se érde­ké­ben tény­le­ge­sen el nem vég­zett mun­ká­la­tok­ról állí­ta­nak ki szám­lá­kat, ame­lye­ket azután önel­len­őr­zés kere­té­ben bevall­va csök­ken­tik a cég adó­tar­to­zá­sát álta­lá­nos for­gal­mi adó adónemben.

A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en 2011. júli­us és 2013. júni­us hónap­ja közöt­ti idő­szak­ban 3 gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben állí­tot­tak ki szám­lá­kat valót­lan tar­ta­lom­mal, amellyel az azo­kat befo­ga­dó cég mint­egy 176 mil­lió forint érték­ben csök­ken­tet­te az őt ter­he­lő ÁFA fize­té­si kötelezettségét.

Az ügyész­ség az egyéb­ként bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­ta­kat, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

S z e g e d, 2016. októ­ber 10.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

2016. 10. 10. Csongrád