Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a többszörös visszaeső tolvaj és társa ellen

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves bátony­te­re­nyei férfi és nála har­minc évvel idő­sebb társa ellen soro­zat­lo­pás miatt. A fia­tal férfi az elő­éle­te és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi tárgyalást.

Az ügy vád­lott­jai mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek, meg­él­he­té­sü­ket vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek­kel igye­kez­tek biz­to­sí­ta­ni, és a fia­ta­labb férfi ebből fedez­te kábí­tó­szer­hasz­ná­ló élet­mód­já­nak költ­sé­ge­it is. A vád­lot­tak a lopá­so­kat rész­ben társ­tet­tes­ként, rész­ben külön-külön követ­ték el.

A fia­tal férfi 2018. októ­be­ré­ben egy mát­ra­ve­re­bé­lyi csa­lá­di házba tört be, amíg az ott lakók nem tar­tóz­kod­tak ott­hon. A kerí­té­sen átmá­szott, majd a bejá­ra­ti ajtó mel­let­ti ablak üve­gét betör­te, bement a házba és a kony­ha­szek­rény­ben elhe­lye­zett pénz­tár­cá­ból jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott 38.000 Ft készpénzt.

A 28 éves férfi 2018 decem­be­ré­ben két­szer is betört egy bátony­te­re­nyei hét­vé­gi házba, ahová a bejá­ra­ti ajtó­ként hasz­nált műanyag redőny fel­to­lá­sá­val jutott be. Első ízben egy akku­mu­lá­tort, néhány napra rá egy gáz­gyúj­tót vitt el, össze­sen 4.000 Ft kárt okozva.

A férfi szin­tén decem­ber­ben két­szer is lopott az egyik bátony­te­re­nyei áru­ház­ból, első alka­lom­mal koz­me­ti­kai sze­re­ket, majd élel­mi­szert, össze­sen több mint 4.500 Ft értékben.

A férfi és idő­sebb társa elő­ze­tes meg­be­szé­lé­sük alap­ján a kará­csony előt­ti for­gal­mas idő­szak­ban, 2018. decem­ber 22-én egy másik bátony­te­re­nyei bolt­hoz men­tek, ahol külön­fé­le áru­cik­ke­ket (élel­mi­sze­re­ket, üdí­tő­ket, sze­szes ita­lo­kat, édes­sé­ge­ket) lop­tak, össze­sen több mint 40.000 Ft érték­ben. Az áru­kat közö­sen egy bevá­sár­ló­ko­csi­ba bepa­kol­ták, majd azzal a bejá­ra­ton keresz­tül fize­tés nél­kül távoz­tak, azon­ban a távo­zást köve­tő­en a bejá­ra­ti ajtó előtt tet­ten érték őket, így a lopás­sal oko­zott kár ekkor megtérült.

Az idő­sebb férfi 2019 janu­ár­já­ban, a fia­ta­labb pedig feb­ru­ár­ban újra vissza­tért a bolt­ba, ahon­nan ismét lopni pró­bál­tak – sze­szes­italt és kol­bászt, vala­mint nagyobb mennyi­sé­gű cso­ko­lá­dét – de újra tet­ten érték őket.

A fia­ta­labb vád­lott több­szö­rös vissza­eső. Előző sza­bad­ság­vesz­té­se­it a cse­lek­mé­nyek előtt rövid­del, 2018 júli­u­sá­ban illet­ve szep­tem­be­ré­ben töl­töt­te le, így gya­kor­la­ti­lag sza­ba­du­lá­sa után azon­nal bűnöz­ni kezdett .

Az eljá­rás során bűn­ügyi fel­ügye­let – házi őri­zet – alatt állt, de annak sza­bá­lya­it meg­szeg­te, így a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te letartóztatását.

A fér­fi­vel szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a ter­hé­re rótt négy rend­be­li lopá­si cse­lek­mény miatt azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsát­ha­tó. Társa egy lopá­sért felel, rá köz­ér­de­kű munka bün­te­tés várhat.