Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a vadászpuskás emberölés miatt- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal, videóval

A 42 éves fiút és annak 65 éves édes­ap­ját is egy-egy lövés­sel ölte meg bosszú­ból az a vád­lott, aki ellen most emelt vádat az ügyész­ség. 

 A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott fele­sé­ge 2019 feb­ru­ár­já­tól a mun­ka­he­lyén köze­leb­bi kap­cso­lat­ba került a főnö­ké­vel, a későb­bi sér­tet­tel. A vád­lott néhány hónap eltel­té­vel tudo­mást szer­zett a kap­cso­lat­ról, ezért a házas­sá­ga meg­rom­lott, több­ször vesze­ke­dett a fele­sé­gé­vel, aki kis időre el is köl­tö­zött tőle.

2019. augusz­tus 26-án a vád­lott házas­tár­sa fel­ke­res­te a sér­tet­tet annak laká­sán, ahol szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük. A fele­ség ezt elmond­ta a fér­jé­nek, aki úgy érez­te, hogy a sér­tett leke­ze­lő­en beszélt a nővel. Ezt köve­tő­en a vád­lott fél­té­keny­ség­től és sér­tett­ség­től hajt­va magá­hoz vette az enge­déllyel tar­tott golyós vadász­pus­ká­ját, azt meg­töl­töt­te öt lőszer­rel, majd gép­ko­csi­val a sér­tett házá­hoz ment. A jár­mű­ből kiszáll­va egy cél­zott lövést adott le a csa­lá­di ház udva­rán tar­tóz­ko­dó sér­tett­re, aki ekkor fede­zé­ket kere­sett, majd beme­ne­kült a házba. A vád­lott a lakó­ház bejá­ra­ti ajta­já­ra újabb cél­zott lövést adott le, és elta­lál­ta a zárt ajtó mögött, neki hát­tal álló sér­tet­tet. A lövés­től a sér­tett a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott.

A lövé­sek hal­la­tán a sér­tett szom­széd­ban lakó 65 éves édes­ap­ja kijött az utcá­ra, ám eköz­ben a vád­lott rálőtt, de nem talál­ta el. Az édes­apa, látva a pus­kát kezé­ben tartó vád­lot­tat, őt fele­lős­ség­re vonta, majd elin­dult fia háza felé, ami­kor is a vád­lott hátul­ról egy cél­zott lövés­sel néhány méter­ről őt is lelőt­te. A sér­tett a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott. Ezt köve­tő­en a vád­lott gép­ko­csi­já­val Nyír­egy­há­za kül­te­rü­le­té­re ment, és egy fél­re­e­ső helyen vára­ko­zott, majd az őt nagy erők­kel kere­ső helyi rend­őrök­nek meg­ad­ta magát.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­irat­ban az ügyész­ség élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíró­ság­nak azzal, hogy leg­ko­ráb­ban 35 év múlva vizs­gál­ja meg a bíró­ság azt, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható-e.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.

A mel­lé­kelt lin­ken a rend­őr­ség által készí­tett videó és fotók lát­ha­tók az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról és a hely­szín­ről, illet­ve az elkö­ve­tés­hez hasz­nált vadász­pus­ká­ról.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kihallgattak-a-nyiregyhazi-lovoldozot

Továb­bi tájé­koz­ta­tás kér­he­tő Dr. Szi­lá­gyi Lász­ló saj­tó­szó­vi­vő­től.

Elér­he­tő­sé­ge: 06-30-340-1951