Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a veszprémi gázrobbanás ügyében- A Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség két fér­fi­val szem­ben emelt vádat a Veszp­rém­ben, 2019 janu­ár­já­ban bekö­vet­ke­zett gáz­rob­ba­nás miatt indult nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en.

A vád­irat sze­rint a rob­ba­nást egy enge­dély nél­kül, az elő­írá­sok meg­sze­gé­sé­vel után­töl­tött, biz­ton­sá­gos hasz­ná­lat­ra alkal­mat­lan kem­ping­gáz­pa­lack sza­bály­ta­lan szét­sze­re­lé­se­kor kiáram­ló gáz okoz­ta, amely a leve­gő­vel keve­red­ve fel­rob­bant.

Az ügy egyik vád­lott­ja a fel­rob­bant lakás bér­lő­jé­nek 41 éves fia, aki az 5 lite­res gáz­pa­lac­kot 2018 decem­be­ré­ben a vádlott-társához, egy veszp­ré­mi gáz­kis­ke­res­ke­dő­höz vitte, és meg­bíz­ta annak után­töl­té­sé­vel. A kis­ke­res­ke­dő nem ren­del­ke­zett enge­déllyel arra, hogy a gáz­pa­lack­ba a propán-bután gázt átfejt­se, illet­ve az álta­la hasz­nált töl­tő­be­ren­de­zés sem volt alkal­mas a fel­adat­ra. A kis­ke­res­ke­dő­nek ezen túl ész­lel­nie kel­lett volna, hogy a kem­ping gáz­pa­lack­ról a töltő-ürítő sze­lep, vala­mint a köte­le­ző idő­sza­kos biz­ton­ság­tech­ni­kai ellen­őr­zés­re utaló jel­zé­sek hiá­nyoz­nak, melyek elle­né­re az 55 éves férfi az után­töl­tést elvé­gez­te.

A gáz­pa­lack tulaj­do­no­sa a fris­sen töl­tött gáz­pa­lac­kot haza­vit­te az édes­any­já­hoz, ahol ész­re­vet­te, hogy abból szi­vá­rog a gáz. A férfi bizo­nyos mennyi­sé­gű gáz kien­ge­dé­se után azon­ban úgy látta, hogy a szi­vár­gás meg­szűnt, és nem vitte szak­em­ber­hez a palac­kot. 2019. janu­ár 22-én reg­gel a vád­lott a laká­suk szo­bá­já­ban a palack­ról a gáz­ró­zsát lesze­rel­te, előt­te azon­ban nem győ­ző­dött meg róla, hogy van-e rajta a biz­ton­sá­gos üze­mel­te­tés­hez szük­sé­ges töltő-ürítő sze­lep, továb­bá a szak­sze­rűt­len sze­re­lé­se során a biz­ton­sá­gi sze­le­pet is eltá­vo­lí­tot­ta, így a palack­ban lévő gáz kiáram­lott, a levegő-gáz ele­gye pedig fel­rob­bant.

A rob­ba­nás követ­kez­té­ben két sze­mély, a vád­lott és édes­any­ja szen­ved­tek nyolc napon belül gyó­gyu­ló égési sérü­lé­se­ket, míg laká­suk a szom­szé­dos lakás­sal együtt oly mér­ték­ben ron­gá­ló­dott, hogy mind­ket­tőt el kel­lett bon­ta­ni. A rob­ba­nás követ­kez­té­ben még két másik ingat­lan­ban és egy éppen arra köz­le­ke­dő helyi jára­tos autó­busz­ban több­mil­li­ós, míg egy továb­bi ingat­lan­ban 400 000 forin­tos kár kelet­ke­zett.

A gáz­pa­lac­kot meg­töl­tő fér­fi­nak fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés, míg a palack fel­hasz­ná­ló­já­nak gon­dat­lan köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­ge miatt kell felel­nie a bíró­ság előtt. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vál­lal­ko­zó­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a gáz­kis­ke­res­ke­del­mi tevé­keny­ség­től tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt, míg a másik vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben ítél­ke­ző Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.