Főoldal » Hírek » Vádemelés a veszprémi porcelánszobor megrongálójával szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Két­rend­be­li ron­gá­lás és garáz­da­ság miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron a bel­vá­ros egyik kör­for­gal­má­ban álló, heren­di por­ce­lán­ból készült élet­fa szob­rot összetörte.

A vád­irat sze­rint a 22 éves férfi 2020. augusz­tus 12-én, haj­nal­ban, kővel dobál­ni kezd­te a por­ce­lán­ból készült köz­té­ri szob­rot, mely­nek követ­kez­té­ben annak vilá­gí­tást rejtő több sti­li­zált gyü­möl­cse is össze­tört. A férfi ekkor futva távo­zott a hely­szín­ről, ám rövi­de­sen vissza­tért és újból dobál­ni kezd­te a szob­rot, mellyel a heren­di manu­fak­tú­ra tulaj­do­nát képe­ző alko­tás­ban közel 1,7 mil­lió forin­tos kárt okozott.

A vád­irat sze­rint a férfi pár nap­pal koráb­ban, Szé­kes­fe­hér­vá­ron is hason­ló mód­szer­rel köve­tett el ron­gá­lást, ami­kor kövek­kel és üveg­pa­lack­kal dobál­ta meg a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék abla­kát, amely betö­rött, s ezzel mint­egy 58 000 forint kár keletkezett.

Az ügyész­ség a nyo­mo­zás ideje alatt hosszabb ideig letar­tóz­ta­tás­ban volt fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.