Főoldal » Archív » Vádemelés a vesztegetési pénzt kérő gázszerelővel szemben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a gáz­sze­re­lőt, aki 10.000 forin­tot kért egy nyír­bá­to­ri csa­lád­tól azért, hogy a gáz­órát ne sze­rel­je le.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nyír­bá­to­ri csa­lád­nak tar­to­zá­sa kelet­ke­zett a gáz­szol­gál­ga­tó cég felé, azon­ban ezt idő­vel sike­rült ren­dez­ni­ük. Az ügy­in­té­zés elhú­zó­dá­sa miatt a gáz­szol­gál­ta­tó intéz­ke­dett a szol­gál­ta­tás meg­szün­te­té­se iránt is, és ezzel a fel­adat­tal meg­bí­zott egy kor­lá­tolt fele­lős­sé­gű társaságot.

Az emlí­tett Kft. dol­go­zó­ja a vád­lott, aki tár­sá­val meg­je­lent a fogyasz­tó laká­sá­ban, és előbb az ott­hon tar­tóz­ko­dó egyik csa­lád­tag­tól, majd a hívás­ra haza­ér­ke­ző házi­asszony­tól is 10.000 forin­tot kért azért, hogy a gáz­órát ne sze­rel­je le, azaz gáz­szol­gál­ta­tást ne szün­tes­se meg. Közöl­te a házi­ak­kal, hogy a jegy­ző­könyv­ben azt fogja fel­tün­tet­ni, hogy műsza­ki okok miatt nem tudta vég­re­haj­ta­ni a gáz kikö­té­sét. Az asszony nem volt haj­lan­dó fizet­ni, és arról is tájé­koz­tat­ta a vád­lot­tat, hogy a tar­to­zá­sát már ren­dez­te, ennek elle­né­re a vád­lott a gáz­szol­gál­ga­tást megszüntette.

Az ügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.

A 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint a bíró­ság az ügy­ben elő­ké­szí­tő ülést fog tar­ta­ni, ame­lyen a vád­lott, védő­je és az ügyész vesz részt. Amennyi­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét eddig taga­dó vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, akkor eny­hébb bün­te­tés­re szá­mít­hat. Ebben az eset­ben az eljá­rás ezen az ülé­sen be is fog feje­ződ­ni, és nem lesz szük­ség a tanúk kihall­ga­tá­sá­ra sem.