Főoldal » Archív » Vádemelés a vonattal ütköző kamion sofőrjével szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly nyá­ron Szaty­maz kül­te­rü­le­tén haj­tott a vonat elé.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. júli­us 20-án, dél­után 4 óra­kor, a piros jel­zés elle­né­re behaj­tott a Szaty­maz kül­te­rü­le­tén lévő, a Budapest-Szeged vas­út­vo­na­lat keresz­te­ző vas­úti átjáróba.

A mint­egy 100 km/h sebes­ség­gel köze­le­dő moz­dony veze­tő­je ész­lel­te a kami­ont, ezért az átjá­ró előtt mint­egy 160-170 méter­rel gyors­fé­ke­zés­be kez­dett. Ennek elle­né­re neki­üt­kö­zött a kami­on pót­ko­csi­já­nak és azt a sínek­ről leso­dor­ta úgy, hogy a pót­ko­csi fel­bo­rult. Az ütkö­zés miatt a vas­úti átjá­rót védő lám­pa­osz­lop is kidőlt. A vonat végül az ütkö­zés­től mint­egy 300 méter­re állt meg. A kami­on­nal ütkö­ző moz­dony­hoz hat sze­mély­szál­lí­tó kocsi volt csa­tol­va és a vona­ton mint­egy 180 utas közlekedett.

A bal­eset miatt a moz­dony­ve­ze­tő nyolc napon túl, mint­egy három - négy hónap alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg az uta­sok közül senki sem sérült meg. A moz­dony meg­ron­gá­lá­sá­val, az ere­de­ti álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sá­val, a MÁV Start Zrt-nek mint­egy 50 mil­lió forint kára keletkezett.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te azon köz­le­ke­dé­si sza­bályt, amely sze­rint a vas­úti átjá­rót csak foko­zott óva­tos­ság­gal sza­bad meg­kö­ze­lí­te­ni, vala­mint az átjá­ró előtt meg kell állni, ha a fény­so­rom­pó vil­lo­gó, piros jel­zést ad.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni, súlyos testi sér­tést okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.