Főoldal » Archív » Vádemelés az ablakból kiesett kislány édesanyjával szemben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy mező­tú­ri anya ellen élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint az ötéves kis­lányt egye­dül neve­lő asszony 2019. már­ci­us 3-án dél­előtt 38 per­cig fel­ügye­let nél­kül hagy­ta gyer­me­két a lakás­ban és barát­nő­jé­vel elment vásárolni.

A kis­lány ezen idő alatt a kony­hai abla­kot kinyi­tot­ta és a har­ma­dik emeletről – mint­egy tíz métert zuhan a  – az épü­let előt­ti tér­kő­re esett.

A kis­ko­rú sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg. 

A vád sze­rint az anya tar­tó­san fel­ügye­let nél­kül hagy­ta gyer­me­két, illet­ve nem gon­dos­ko­dott arról, hogy a sér­tett ne tudja kinyit­ni az abla­kot. A vád­lott ezen mulasz­tá­sa miatt követ­ke­zettbe a súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek­kel járó baleset.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban a Szol­no­ki Tör­vény­szék­nél indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zésben, a bíró­ság szab­jon ki fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó felügyeletét.