Főoldal » Archív » Vádemelés az alvó sértetteket kifosztó férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel két ittas, alvó fér­fit is kifosztott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. év szep­tem­be­ré­ben, Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban, az éjje­li órák­ban, oda­ült a sér­tett mellé, aki koráb­ban alko­holt fogyasz­tott, emi­att elaludt a padon, miköz­ben a tes­té­vel az asz­tal­ra borult. A vád­lott a sér­tett jobb nad­rág­zse­bé­ből elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, bank­kár­tyá­ját, diák­iga­zol­vá­nyát és egyéb más okira­ta­it. A vád­lott rövid­del ezután az egyik bank­au­to­ma­tá­ból pénzt kívánt fel­ven­ni, de a tranz­ak­ció siker­te­len maradt. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a sér­tett­nek mint­egy 68.000 forint kárt okozott.

Nem sok­kal később a vád­lott, ugyan­csak Sze­ge­den bel­vá­ro­sá­ban, az éjje­li órák­ban, leült egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban a padon ülő, ittas, alvó sér­tett mellé. A sér­tett mielőtt elaludt volna, a tele­fon­ját maga elé tette és fül­hall­ga­tó­val zenét hall­ga­tott. A vád­lott a fül­hall­ga­tót a tele­fon­ból kihúz­ta, majd elvet­te az alvó sér­tett padra letett mobil­te­le­fon­ját, kész­pén­zét, bank­kár­tyá­ját és egyéb sze­mé­lyes okmá­nya­it. Rövid­del ezután a vád­lott meg­pró­bált pénzt fel­ven­ni az egyik auto­ma­tá­ból, de a tranz­ak­ció ezút­tal is siker­te­len maradt. A vád­lott a sér­tett­nek mint­egy 100.000 forint kárt okozott.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat két rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel, két rend­be­li okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel és két rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, amely cse­lek­mé­nye­ket külö­nös vissza­eső­ként köve­tett el.

A más ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.