Főoldal » Hírek » Vádemelés az ámokfutó ellen – videóval – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki tavaly nyá­ron, a 8-as főúton haj­tott végre sza­bály­ta­lan és veszé­lyes manő­ve­re­ket, és csak a többi sofő­rön múlt, hogy nem követ­ke­zett be bal­eset.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júni­us 27-én dél­után köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val Város­lőd kül­te­rü­le­tén, a 8-as számú főút 74. kilométer- szel­vé­nyé­nél Veszp­rém felől Ajka-Bakonygyepes irá­nyá­ba. Hala­dá­sa során előbb az „Előz­ni tilos” tábla és a ket­tős záró­vo­nal elle­né­re meg­előz­te az előt­te hala­dó moto­rost, majd hossza­san a szem­be­jö­vő két for­gal­mi sáv­ban haladt tovább, ezzel hir­te­len irány­vál­tás­ra kény­sze­rít­ve négy szem­be­jö­vő, sza­bá­lyo­san hala­dó sze­mély­gép­ko­csit, akik a fron­tá­lis ütkö­zést csak gyors sáv­vál­tá­sok­kal tud­ták elke­rül­ni.

A szak­ér­tői vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az elkö­ve­tő pszi­cho­ló­gi­a­i­lag alkal­mat­lan a jár­mű­ve­ze­tés­re.

A férfi a bűn­cse­lek­ményt koráb­bi bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miat­ti pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt követ­te el, azért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az elbí­rá­lás­ra ille­té­kes Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak, hogy a koráb­bi eljá­rást egye­sít­se a mos­ta­ni ügy­höz, az elkö­ve­tő­vel szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és vég­le­ges hatállyal a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sa el.

A cse­lek­mény­ről készült videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.facebook.com/watch/?v=397579659087128