Főoldal » Archív » Vádemelés az anyja élettársát megkéselő sükösdi fiú ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy tizen­hat éves sükös­di fiú ellen, aki 2019. júni­us 9-én csa­lá­di vesze­ke­dés után kés­sel mell­ka­son szúr­ta anyja élet­tár­sát.

A fia­tal­ko­rú vád­lott – aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor még nem volt tizen­hat éves – egye­dül lakott nagy­any­ja sükös­di házá­ban, mert édes­any­ja az élet­tár­sá­hoz, az ügy sér­tett­jé­hez, köl­tö­zött. Az élet­társ több­ször szóvá tette a rob­ba­né­kony ter­mé­sze­tű fiú­nak, hogy nem jár isko­lá­ba, nap­hosszat nem csi­nál sem­mit, alig eszik és csak szá­mí­tó­gé­pe­zik. Emi­att a sér­tett és a vád­lott között egyre gya­ko­rib­bá vál­tak a szó­vál­tá­sok. A vád­lott egyre agresszí­veb­bé vált és nem tűrte sem az anyja, sem pedig az élet­társ fegyel­me­zé­sét.

A vád sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott akart magá­nak egy nagyobb kutyát, de az anyja elle­nez­te ezt. Ebből 2019. júni­us 9-én este a vád­lott lakó­he­lyén vesze­ke­dés lett, ami­kor a fiú az any­já­tól pénzt akart kérni póráz­ra. Az anya élet­tár­sa és a fiú szó­vál­tás­ba keve­re­dett, ami után a sér­tett kiment az udvar­ra. A fiú magá­hoz vett egy kést, azt a kezé­be vette, majd a bejá­ra­ti ajtó­ból a tőle néhány lépés­re álló sér­tet­tet pro­vo­kál­ni kezd­te, hogy nem mer bejön­ni a házba. A sér­tett ekkor - nem táma­dó szán­dék­kal – elin­dult a vád­lott irá­nyá­ba, aki hir­te­len moz­du­lat­tal a vele szem­ben álló sér­tet­tet mell­ka­son szúr­ta.

A kése­lés után a vád­lott a hely­szín­ről elsza­ladt, a rend­őrök más­nap fog­ták el és őri­zet­be vet­ték. A szú­rás után a sér­tett esz­mé­le­tét vesz­tet­te, a hely­szí­nen újra kel­lett élesz­te­ni és több hetes kór­há­zi keze­lés­re szo­rult. A sér­tett a szú­rás miatt – ami a kulcs­csont alat­ti verő­eret is érte – köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az, hogy a sér­tett nem halt meg, nem a vád­lot­ton múlott, hanem a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy az esz­köz­ként hasz­nált kést is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.