Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Vádemelés az apját halálra késelő fiatalkorú fiú ellen -korábbi videóval- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki 2020. janu­ár 24-én éjsza­ka Orgo­vá­nyon egy csa­lá­di vesze­ke­dés során egy kony­ha­kés­sel több­ször meg­szúr­ta az apját, aki a hely­szí­nen meghalt.

A vád­irat sze­rint a fiú a szü­le­i­vel és test­vé­re­i­vel együtt 2018-ban érke­zett Magyar­or­szág­ra. A szü­lők Orgo­vá­nyon egy tanyát bérel­tek és alkal­mi mező­gaz­da­sá­gi mun­ká­kat végez­tek. A vád­lot­tat és test­vé­re­it 2019-ben véde­lem­be vette a gyám­ha­tó­ság, mert a szü­le­ik rend­sze­re­sen ita­loz­tak és nem gon­dos­kod­tak meg­fe­le­lő­en róluk.

Az ember­ölés elkö­ve­té­se­kor 15 éves fiú egy gyer­mek­ott­hon­ba került, ahon­nan azon­ban rend­sze­re­sen meg­szö­kött. A fiú és édes­ap­ja, az ügy sér­tett­je között nem volt szo­ros a kap­cso­lat, mert az apa itta­san agresszív volt, időn­ként fele­sé­gét és gyer­me­ke­it is bántalmazta.

A vád­lott édes­any­ja hívá­sá­ra 2020. janu­ár 24-én dél­után láto­ga­tó­ba érke­zett szü­lei tanyá­já­ra és az éjsza­kát is ott akar­ta töl­te­ni. A késő esti órák­ban az egész csa­lád ita­lo­zott, ami­nek során haj­nal­ban a fiú szü­lei össze­vesz­tek és bán­tal­maz­ták egy­mást. A fia­tal­ko­rú fiú ki akart menni a szo­bá­ból, de a kijá­rat­nál az apja a kar­já­nál fogva vissza­rán­tot­ta. Dula­kod­ni kezd­tek, ráes­tek egy asz­tal­ra és onnan a föld­re kerül­tek. A fiú meg­lát­ta a föl­dön az asz­tal­ról lesö­pört kony­ha­kést, ami­vel még a föl­dön négy­szer hátba, illet­ve egy­szer fejen szúr­ta a fölöt­te lévő apját.

A szú­rá­sok miatt a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. A rend­őr­sé­get a fiú érte­sí­tet­te tele­fo­non. A sér­tett halá­lát a tüdő szúrt sérü­lé­se és a vér­vesz­te­ség okoz­ta, éle­tét az azon­na­li szak­sze­rű orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rút a főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja és fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és video­fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-orgovanyon