Főoldal » Archív » Vádemelés az aranyat csempésző török férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a Német­or­szág­ban élő, török fér­fi­val szem­ben, aki közel ötmil­lió forint érté­kű arany­ék­szert pró­bált meg az Euró­pai Unió terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017 októ­be­ré­nek ele­jén belé­pés­re jelent­ke­zett Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél, egy német honos­sá­gú gép­ko­csi uta­sa­ként. Az eljá­ró pénz­ügy­őrök kér­dé­sé­re, misze­rint van-e beje­len­ten­dő vám­áru­ja, a vád­lott nem­mel felelt. A téte­les vám­vizs­gá­lat során azon­ban a vád­lott kézi­tás­ká­já­ból közel ötmil­lió forint érté­kű arany ékszer került elő, így huszon­két kar­kö­tő, tizen­hat arany­ér­me, öt nyak­lánc, tíz gyűrű, tizen­ket­tő medál és hat pár fülbevaló.

A vád­lott az éksze­re­ket a vám­el­len­őr­zés alól elvon­ta és így a magyar költ­ség­ve­tés­nek mint­egy 1,4 mil­lió forint, míg az euró­pai uniós költ­ség­ve­tés­nek mint­egy 60.000 forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a török fér­fit nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és töb­bek között indít­ványt tett arra a bíró­ság­nál, hogy - a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett - koboz­za el a csem­pé­szett éksze­re­ket is.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.