Főoldal » Hírek » Vádemelés az autópályán hátramenetben balesetet okozó sofőrrel szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos egész­ség­rom­lást ered­mé­nye­ző köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy hat­va­nas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint miu­tán elvé­tet­te, hát­ra­me­net­ben pró­bált vissza­jut­ni az M7-es autó­pá­lya bala­ton­vi­lá­go­si kihaj­tó­já­hoz, ám ezzel bal­ese­tet okozott. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020. augusz­tus 26-án haj­nal­ban egy kis­busszal Sió­fok felől Buda­pest irá­nyá­ba szál­lí­tott uta­so­kat az M7-es autó­pá­lyán, hogy Veszp­rém­be vigye őket. A sofőr­nek ehhez a bala­ton­vi­lá­go­si kihaj­tó­nál kel­lett volna letér­nie a sztrá­dá­ról, ám azt figyel­met­len­ség­ből elvétette.

A vád­lott ezek után a KRESZ sza­bá­lya­it meg­szeg­ve, a lehaj­tót köve­tő mint­egy 300 méter­rel meg­állt az autó­pá­lya műsza­ki sáv­já­ban, majd hát­ra­me­net­be kez­dett, miköz­ben a buszt a külső for­gal­mi sávba kormányozta.

A kis­busz mögött mint­egy 130 km/órás sebes­ség­gel, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­au­tó sofőr­je azon­ban nem szá­mít­ha­tott arra, hogy autó­pá­lyán hát­ra­me­ne­tet végző jármű köz­le­ke­dik, melyet az éjsza­kai látá­si viszo­nyok miatt ráadá­sul későn is ész­lelt,  ezért gép­ko­csi­já­val a busz­nak ütközött.

A bal­ese­tet szen­ve­dő jármű mögött, vele azo­nos for­gal­mi sáv­ban még egy sze­mély­au­tó haladt, mely­nek veze­tő­je már ész­re­vet­te a for­gal­mi aka­dályt, azt bal­ról pró­bál­ta kike­rül­ni, ám gép­ko­csi­já­nak hátsó részé­vel így is az előt­te lévő autó­nak, majd tovább halad­va a belső sza­lag­kor­lát­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a kis­busz két utasa, vala­mint a busz­nak ütkö­ző sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je nyolc napon túl gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek az egyik utas ese­té­ben súlyos egész­ség­rom­lás­hoz is vezet­tek. Két másik utas­nak, vala­mint a vád­lott­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki­nek sza­bály­sze­gé­sei önma­guk­ban is alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy az autó­pá­lyán köz­le­ke­dők éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tegyék ki, bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tás­ra tett indítványt.