Főoldal » Archív » Vádemelés az autót felgyújtó debreceni tolvajok ellen

A vád­lot­tak 2016. decem­ber 29-én éjjel meg­je­len­tek egy deb­re­ce­ni autó­ke­res­ke­dés­nél. A kerí­té­sen keresz­tül bemász­tak a telep­re, hogy meg­fi­gyel­jék a kör­nyé­ket, aztán távoz­tak.

Később vissza­men­tek gya­log, hogy az autó­ke­res­ke­dés udva­rá­ról gép­jár­mű­vet tulaj­do­nít­sa­nak el.

Az egyik vád­lott kint­ről figyelt, miköz­ben a társa bemá­szott a kerí­té­sen. Egy olyan jár­mű­höz ment oda, amely­ben benne hagy­ták a slussz­kul­csot és bein­dí­tot­ta.

A másik vád­lott eköz­ben leemel­te a helyé­ről az autó­ke­res­ke­dés kapu­ját és a nyi­tott bejá­ra­ton keresz­tül együtt elhaj­tot­tak a hely­szín­ről. Cse­lek­mé­nyük­kel a keres­ke­dő­nek több mint 280.000 Ft kárt okoz­tak, amely nem térült meg.

A vád­lot­tak később el akar­ták adni a lopott jár­mű­vet, de meg­hi­ú­sult az üzlet, ezért 2017. janu­ár 1-jén kora dél­után elvit­ték Deb­re­cen kül­te­rü­le­té­re egy dűlő­út­ra és fel­gyúj­tot­ták. A jármű tel­je­sen kiégett, 260.000 Ft kár kelet­ke­zett benne.

A vád­lot­tak – akik közül az egyik elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, a másik pedig más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti – tagad­ják a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat velük szem­ben a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés az indít­vány, továb­bá az, hogy a bíró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.