Főoldal » Hírek » Vádemelés az Egerben tartott kampányrendezvény rendbontói ellen - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azok­kal a sze­mé­lyek­kel szem­ben, akik erő­sza­kos visel­ke­dé­sük­kel ria­dal­mat és meg­bot­rán­ko­zást kel­tet­tek egy 2021 nya­rán, Eger bel­vá­ro­sá­ban tar­tott kampányrendezvényen.

Az egyik poli­ti­kai párt 2021. júni­us 4-én kam­pány­ren­dez­vényt tar­tott Eger­ben, ahol a szim­pa­ti­zán­sok mel­lett a párt esz­me­i­sé­ge ellen demonst­rá­ló, és így a ren­dez­vény lebo­nyo­lí­tá­sát meg­za­var­ni kívá­nó több más sze­mély - köz­tük a II. r. vád­lott - is megjelent.

A párt szim­pa­ti­zán­sai közül töb­ben siker­te­le­nül pró­bál­ták a zavar­gó­kat távo­zás­ra bírni. Ezt meg­elé­gel­ve végül az I. rendű vád­lott bele­rú­gott a demonst­rá­lók által – a ren­dez­vény elle­he­tet­le­ní­té­se érde­ké­ben a hely­szín­re vitt és nagy hang­erő­vel működ­te­tett - hang­fal­ba, amely emi­att 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va neki­ütő­dött az egyi­kük lábának.

Ekkor a II. rendű vád­lott kilé­pett a tár­sai mel­lől, meg­lök­te az I. rendű vád­lot­tat, majd a két férfi köl­csö­nö­sen taszi­gál­ni kezd­te egy­mást. Ennek során a II. rendű vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal elő­vet­te a gáz- riasz­tó­fegy­ve­rét, és a kezét az elsü­tő­bil­len­tyűn tart­va, azt a másik vád­lott irá­nyá­ba tar­tot­ta. A cse­lek­mény­nek a járó­ke­lők és fotó­sok meg­je­le­né­se vetett véget.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban I. rendű vád­lot­tat gyű­lé­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, a másik elkö­ve­tőt fegy­ve­re­sen, gyű­lé­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta a gáz- riasz­tó­fegy­ver elkobzását.