Főoldal » Archív » Vádemelés az egymást többször váltva ittasan vezető testvérpárral szemben

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik már­ci­us ele­jén egy rokon­lá­to­ga­tást köve­tő­en négy­szer állí­tot­tak elő ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt egy éjsza­ka alatt.

A vád­irat sze­rint a test­vér­pár 2020. már­ci­us 4-én meg­lá­to­gat­ta az egyik Hód­me­ző­vá­sár­hely mel­let­ti falu­ban lakó roko­nát, és az egész napos alko­hol­fo­gyasz­tást köve­tő­en a nap végé­re ittas álla­pot­ba kerül­tek. Még ugyan­ezen a napon, 23 óra­kor a test­vér­pár idő­sebb tagja autó­ba ült, mert tan­kol­ni sze­re­tett volna. Rövid­del éjfél előtt a rend­őrök iga­zol­tat­ták, majd az alko­hol­fo­gyasz­tá­sa miatt a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ták. Emi­att a gép­jár­mű­vet a hely­szín­ről a szin­tén ittas álla­pot­ban levő öccse vitte el, majd ment más­nap éjjel a rend­őr­ség­ről sza­ba­don bocsá­tott báty­já­ért. Pár perc múlva azon­ban a rend­őr­ség őt is elő­ál­lí­tot­ta, miu­tán Hód­me­ző­vá­sár­hely bel­te­rü­le­tén iga­zol­tat­ták. Ekkor azon­ban a gép­ko­csit már a báty­ja vitte tovább a hely­szín­ről, aki az iga­zol­ta­tás során utas­ként tar­tóz­ko­dott az autó­ban. Mint­egy 10 perc múlva azon­ban őt ismé­tel­ten iga­zol­tat­ták, majd öccsé­vel együtt előállították.

A test­vér­pár elő­ál­lí­tá­sát köve­tő­en mint­egy két órá­val az addig még csak egy­szer elő­ál­lí­tott fia­ta­labb fér­fit Hód­me­ző­vá­sár­hely bel­te­rü­le­tén ismé­tel­ten iga­zol­ta­tás alá von­ták a rend­őrök, ami­kor a már elvett veze­tői enge­dé­lye hiá­nyá­ban, de még min­dig sze­szes­ital­tól befo­lyá­solt álla­pot­ban vezet­te a koráb­ban leál­lí­tott autót.

Az idő­sebb test­vér a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor nem ren­del­ke­zett érvé­nyes veze­tői enge­déllyel, míg a fia­ta­labb test­vér­nek az első iga­zol­ta­tás során a veze­tői enge­dé­lyét a rend­őrök elvették.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel, vala­mint az idő­sebb test­vért jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­se vét­sé­gé­vel is vádolja.