Főoldal » Archív » Vádemelés az éjszakai betörőkkel szemben

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott vád­ira­tot letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fi­val szem­ben, akik az éjsza­kai órák­ban egy esz­ter­go­mi csa­lá­di házba men­tek be, miköz­ben a háló­szo­bá­ban egyi­kük kuta­tott, fel­éb­redt a sér­tett, mire a lakás­ból kime­ne­kül­tek.

A két férfi 2019. ápri­lis 15. nap­ján éjjel meg­je­lent gép­ko­csi­val az esz­ter­go­mi sér­tett lakó­há­zá­nál. Az egyi­kük a betö­rés előtt fel­hív­ta a sér­tet­tet, aki nem vette fel a tele­font. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak átug­rot­tak a kerí­té­sen, majd a náluk lévő szer­szá­mok­kal ajtó­kat pró­bál­tak fel­tör­ni, ami nem járt siker­rel, ezért egy abla­kot fel­fe­szí­tet­tek, amin keresz­tül beju­tot­tak a házba.

A másod­ren­dű vád­lott a sér­tett háló­szo­bá­já­ban is kutat­ni kez­dett, azért hogy kész­pénzt tulaj­do­nít­son el, ekkor azon­ban a sér­tett fel­éb­redt, ezért a vád­lot­tak kime­ne­kül­tek a ház­ból. A sér­tett a fér­fi­ak után sza­ladt az udva­ron és kerí­tés­nél a föl­dön fekve meg­ta­lál­ta és fel­is­mer­te az első­ren­dű vád­lot­tat. Ezalatt a másik vád­lott vissza­tért a lakás­ba, ott infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket, tele­font, pénz­tár­cát, bank­kár­tyát, a sér­tett sze­mé­lyes ira­ta­it és kész­pénzt vett magá­hoz össze­sen 335.000,-Ft., érték­ben.

Az első­ren­dű vád­lott arra igye­ke­zett ráven­ni a sér­tet­tet, hogy ne szól­jon a rend­őr­ség­nek és meg­ígér­te, hogy az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat vissza­vi­szi. Később a vád­lot­tak együtt vissza­ad­ták az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat és mind­ket­ten pró­bál­ták rábe­szél­ni a sér­tet­tet, hogy ne tegyen fel­je­len­tést.

A vád­lot­tak a ron­gá­lás­sal 77.916,- Ft., kárt okoz­tak, ame­lyet első­ren­dű vád­lott a sér­tett­nek meg­té­rí­tett.

Az első­ren­dű vád­lott külö­nös vissza­eső, a másod­ren­dű vád­lott több­szö­rös vissza­eső, letar­tóz­ta­tá­su­kat a bíró­ság az ügyész indít­vá­nyá­ra 2019. ápri­lis 18. nap­ján ren­del­te el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­ta­kat a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, amennyi­ben a ter­hel­tek a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben  1 év 6 hónap­ban, a másod­ren­dű vád­lot­tal szem­ben 1 év 10 hónap­ban hatá­roz­za meg.